Перничанка хвърли през терасата 30 000 лв.

Въз­рас­тна жена от Пер­ник е била измамена и е дала 30 000 лева и множес­тво златни накити, съоб­щиха от полицията в миньор­с­кия град. Приложена й е схемата със залавяне на телефонни измам­ници. В понедел­ник на домаш­ния телефон на 83-годишна жена се обадил неиз­вес­тен, който се пред­с­тавил за полицейски начал­ник и заявил, че се осъщес­т­вява акция по задър­жането на прес­тъп­ници, занимаващи се с измами на граж­дани. Мнимият служител на реда поис­кал от пен­сионер­ката всич­ките й налични парични сред­с­тва и златни накити, които да пос­лужат като доказател­с­тво при задър­жането на бан­дитите, като обещал, че след това ще ги върне. Жената съб­рала 30 000 лева и множес­тво златни накити и ги изх­вър­лила през терасата. След извес­тно време раз­б­рала, че е измамена и подала сиг­нал в полицията.

При друг случай в град Бяла телефонни измам­ници са принудили 74-годишна жена да сложи всич­ките си спес­тени пари под памет­ника на Колю Фичето при историчес­ката забележител­ност Стария мост над река Янтра, съоб­щават от ОД на МВР Русе. Измамата отново е станала по схемата за оказ­ване на съдейс­т­вие на полицията.

Измам­ниците накарали жената да изтегли всич­ките си пари от бан­ката, да ги остави под памет­ника и да се отдалечи бързо, защото се очак­вало прес­т­релка. Пос­т­радалата е оставила 3600 лева.