Депутатите единодушни по въпроса кога да ваканцуват

Eдинодушно 169 народни пред­с­тавители определиха вакан­циите си през годината. НС ще работи на три сесии годишно. Депутатите ще са във вакан­ция от 22 декем­ври до 10 януари. Те ще почиват 10 дни по велик­ден­с­ките праз­ници и целият месец август.

По изк­лючение Народ­ното съб­рание може да реши дните на вакан­циите да бъдат променени. По време на пар­ламен­тар­ните вакан­ции сроковете на правил­ника спират да текат. Пар­ламен­тът се свиква на сесия от неговия пред­седател.