Петър Кънев води БГ-делегация на сесия на Черноморското сътрудничество

Инж. Петър Кънев от БСП учас­тва в заседание на Пар­ламен­тар­ната асам­б­лея на Чер­номор­с­кото икономическо сът­руд­ничес­тво, която се проведе в столицата на Азер­байджан – Баку. „По време на заседанието бяха обсъдени множес­тво важни въп­роси, свър­зани с под­готов­ката на Генерал­ната асам­б­лея на организацията. Тя ще се проведе през месец юли в Истан­бул”, комен­тира от Баку инж. Петър Кънев.

В ПАЧИС членуват 12 страни — Азер­байджан, Албания, Армения, Бъл­гария, Грузия, Гър­ция, Репуб­лика Мол­дова, Румъния, Рус­ката федерация, Сър­бия и Черна гора, Тур­ция и Украйна.