От 1 май променят условията за данни в болничните листове

Национал­ният осигурителен инс­титут — НОИ уведомява задъл­жените лица, които пред­с­тавят данни от издадени бол­нични лис­тове в Елек­т­рон­ния регис­тър на бол­нич­ните лис­тове и решенията по обжал­ването им –ЕРБ­ЛРО, че от 1 май, влизат в сила промени в условията за приемането на бол­нич­ните лис­тове в Елек­т­рон­ния регис­тър.

Няма да се приемат некорек­тни данни от издадени бол­нични лис­тове в Елек­т­рон­ния регис­тър на бол­нич­ните лис­тове като задъл­жените лица ще бъдат уведомявани за това.

На интер­нет страницата на НОИ са пуб­ликувани изменения и допъл­нения във фун­к­ционал­ните изис­к­вания към вън­ш­ните прог­рамни продукти, чрез които се пред­с­тавят данни. В ново Приложение №4 към тях са обявени провер­ките, извър­ш­вани върху пред­с­тавяните данни от издадените бол­нични лис­тове, от прог­рам­ните продукти на НОИ за тест и прием и несъот­вет­с­т­вията, с които дан­ните не се приемат в ЕРБ­ЛРО.

За да бъдат приети дан­ните от всеки издаден бол­ничен лист в Елек­т­рон­ния регис­тър, е необ­ходимо в лечеб­ното заведение да се съз­даде правилна организация на работа и органите на медицин­с­ката екс­пер­тиза да изпол­з­ват прог­рамни продукти, които съот­вет­с­т­ват на утвър­дените фун­к­ционални изис­к­вания.