Походът „По пътищата на победата“ тръгна от Паметника на Червената армия

Походът „По пътищата на победата“ тръгна от Паметника на Червената армия

Десетки приятели на Русия, пред­с­тавители на леви пар­тии и на военно-патриотични организации, както и леви интелек­туалци пожелаха попътен вятър на рокерите от бъл­гар­с­ката сек­ция на придобилите меж­дународна извес­т­ност организация „Нощни вълци“, които стар­тираха таз­годиш­ния си мотопоход „По пътищата на победата“, пос­ветена на Деня на победата над фашизма 9 май. Сим­волично началото на похода бе пос­тавено на Памет­ника на Чер­вената армия на 1-ви май. Именно Чер­вената армия на цената на нечовешки усилия, паметен героизъм и на саможер­т­вата на 26 милиона рус­наци и граж­дани на репуб­ликите на бив­шия Съвет­ски съюз даде решителен принос за Великата победа над фашизма. Мар­шът по традиция ще завърши с шес­т­вие по улиците на Бер­лин. Тази година мотопоходът ще се със­тои от няколко лъча — два цен­т­рални от Русия и Бъл­гария, и два други от Полша и Словакия. Рокерите от „Нощни вълци“ бяха изп­ратени с кон­церт на изк­лючително популяр­ната в Русия певица Грета Ган­чева. Гост на събитието бе пред­седателят на Форум „България-Русия“ и издател на вес­т­ник „Земя“ проф. Свет­лана Шарен­кова. Изп­ращането на рокерите се срещна с пър­вомайс­кото шес­т­вие, организирано от БСП, а учас­т­ниците в него сър­дечно се поз­д­равиха лидера на социалис­тите Кор­нелия Нинова и с учас­т­ниците в праз­ника на труда.