България с четири медала от Международната Менделеева олимпиада по химия

Бъл­гария спечели един сребърен медал и три брон­зови на Меж­дународ­ната Мен­делеева олим­пиада по химия, която се проведе от 23 до 30 април т.г. в гр. Астана, Казах­с­тан. Среб­рото завоюва Петър Хрис­тов от Софийс­ката математическа гим­назия „Паисий Хилен­дар­ски“.

Знания показ­ваха ученици от над 16 дър­жави от Европа и Азия, като в четирич­лен­ния отбор на Бъл­гария учас­тва злат­ният медалист от таз­годиш­ната Национална олим­пиада по химия – Петър Хрис­тов.

Бъл­гария не е имала сребърен медал от 2010 г. на тази прес­тижна в областта на химията олим­пиада.

С брон­зови медали от над­п­реварата се завър­наха Кръс­тьо Драгинов от ПМГ „Яне Сан­дан­ски“ — Гоце Дел­чев, Крис­тина Кос­тадинова и Весела Механ­джиева от НПМГ „Академик Любомир Чакалов“- София. И четиримата медалисти от бъл­гар­с­кия отбор са пър­венци в Национал­ната олим­пиада по химия и опаз­ване на окол­ната среда и пред­с­тавиха успешно страната ни в 51-вото издание на Мен­делеевата олим­пиада. Ръководители на отбора са преподавателите от Факул­тета по химия и фар­мация при СУ „Св. Климент Охрид­ски“ доц. д-р Христо Чанев и гл. ас. д-р Даниела Цекова.