Деница Златева: Приет е финансов план за председателството на Съвета на ЕС

Приет е финан­сов план за пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС. Това раз­кри служеб­ният вицеп­ремиер Деница Златева по време на обоб­щаваща прес­кон­ферен­ция за резул­татите от работата на служеб­ното правител­с­тво, цитирана от аген­ция „Фокус“. По думите й за тази финан­сова година са раз­п­ределени близо 50 млн. лв., кол­кото е бил бюджетът, гласуван от миналия със­тав на Народ­ното съб­рание. „Има изгот­вен пър­воначален кален­дар на събитията на пред­седател­с­т­вото. В рам­ките на ман­дата одоб­рихме някои от събитията в 4-те категории. По отношение на раз­дел „Сигур­ност“ сме нап­равили всички анализи на човекопотоците от летището до двете сгради — НДК и „Бояна“, и хотелите“, обясни Златева и добави, че по отношение кул­тур­ната прог­рама, която е била стар­тирана почти от нула, проек­тът е почти финализиран, като остава да се съг­ласува със Столична община. „Най-вероятно проек­тът за кул­тур­ната прог­рама ще бъде приет от след­ващото правител­с­тво, поради липса на време на това. Очаква се окон­чател­ният вариант на триото да бъде одоб­рен преди края на юни“, обясни още Деница Златева. Тя бе категорична, че няма да продължи учас­тието си в редовен кабинет на Бойко Борисов, но ще помага на нас­лед­ника си. Златева призна още, че оцен­ката, която е получила за работата си, може само да я радва.