Кой кой е в кабинета „Борисов – 3”?

Кой кой е в кабинета „Борисов – 3”?

Изненадата: Лиляна Павлова сдава регионалното развитиуе и поема европредседателството

Номинираният от коалицията на ГЕРБ и Обединените пат­риоти за премиер Бойко Борисов обяви със­тава на правител­с­т­вото „Борисов – 3”. В него ще има четирима вицеп­ремиери – по двама от ГЕРБ (Томис­лав Дон­чев и Екатерина Гечева-Захариева) и от пат­риотите (Красимир Каракачанов и Валери Симеонов) и 18 минис­три. Допъл­нител­ният минис­тър ще отговаря за пред­седател­с­т­вото на ЕС през пър­вата половина на след­ващата 2018-а, а това ще е досегаш­ната шефка на регионал­ното раз­витие (20112013 и 20142017 г.) Лиляна Пав­лова. Анализатори твър­дят, че причината за изваж­дането й от МРРБ са скан­далите около Път­ната аген­ция и прокурор­с­ките проверки в нея.

В кабинета „Борисов – 3” пос­товете си запаз­ват част от досегаш­ните минис­три, поз­нати от предиш­ните два кабинета на ГЕРБ. Това са вицеп­ремиерът Томис­лав Дон­чев (бивш кмет на Габ­рово, минис­тър по еврофон­довете в кабинета „Борисов – 1”, евродепутат, а след това вицеп­ремиер в кабинета „Борисов– 2”), финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов (минал пътя от икономически екс­перт на ГЕРБ, зам.-министър на финан­сите, депутат, шеф на Общин­ска банка), тран­с­пор­т­ният минис­тър Ивайло Мос­ков­ски (зам.-министър и минис­тър в двата кабинета на ГЕРБ), спор­т­ният минис­тър Красен Кралев (вар­нен­с­кият биз­нес­мен е депутат от ГЕРБ в 43-тото и 44-тото НС и спор­тен шеф в периода 20142017 г.), Теменужка Пет­кова (енер­гий­ната минис­търка от кабинета „Борисов – 2” преди това бе шеф на Дър­жав­ния финан­сов кон­т­рол и служебен заместник-министър на финан­сите), Николина Ангел­кова – минис­тър на туризма, която е бивш заместник-министър на регионал­ното раз­витие в кабинета „Борисов – 1”, съвет­ник на президента Плев­нелиев, служебен тран­с­пор­тен и редовен турис­тически минис­тър в периода август 2014-януари 2017 г., нас­коро стана и депутат от ГЕРБ.

Макар и с раз­менени позиции във влас­товата рулетка са и две от досегаш­ните учас­т­нички във вис­шите влас­тови струк­тури. Вицеп­ремиер по съдеб­ната реформа и вън­шен минис­тър ще бъде Екатерина Захариева. „Дяланият камък” на ГЕРБ има дълга управ­лен­ска биог­рафия. При т.нар. „тройна коалиция” въз­питанич­ката на Плов­див­с­кия универ­ситет бе дирек­тор Дирек­ция „Правна” на екоминис­тер­с­т­вото, при кабинета „Борисов – 1” е замес­т­ник на регионал­ния минис­тър Плев­нелиев, който я взе като главен сек­ретар и шеф на Кабинета на дър­жав­ния глава (20122016 г.), тя е вицеп­ремиер и регионален минис­тър в кабинетите „Рай­ков” и „Близ­нашки”, а от 2016 г. е минис­тър на правосъдието.

Медий­ните догадки, че Цецка Цачева ще стане минис­тър, се оказаха верни. Цачева бе пред­седател на 41-ото и 43-тото Народно съб­рание. Юрис­т­ката от Плевен, която преди 10 ноем­ври 1989 г. е членувала в БКП, изгуби президен­т­с­ките избори през ноем­ври миналата година, а през март преферен­циал­ния вот я измести от гаран­тираното избираемо място в НС. „Чер­ната серия” за Цачева все пак свър­шва с номинирането й за правосъден минис­тър.

Двама от новите минис­три имат опит в служебни кабинети. Това са земедел­с­кият минис­тър Румен Порожанов и здрав­ният Николай Пет­ров.

Румен Порожанов е роден е на 17 август 1964 г. в Раз­лог. Икономист от УНСС, завър­шил и две магис­т­ратури „Аграрен биз­нес, икономика и мени­дж­мънт“ и „Отб­ранителна индус­т­рия, икономика и мени­дж­мънт“ пак в УНСС. Специализирал е в Авс­т­рия и САЩ. От 2009 до 2011 г. е начал­ник на кабинета на минис­търа Симеон Дян­ков. От 2011 – 2013 г. и от 20142017 г. е изпъл­нителен дирек­тор на ДФ „Земеделие“. Минис­тър на финан­сите в служеб­ното правител­с­тво на Георги Близ­нашки (2014 г.)

Проф. ген.-майор Николай Кирилов Пет­ров е роден на 29 август 1959 г. в град Средец, Бъл­гария. Завър­шва медицина във ВМИ Варна през 1985 г. Специализира в Париж и Бордо, Фран­ция, Швей­цария, САЩ. През 2012 г. е изб­ран за професор. От 2004 г. е репуб­ликан­ски кон­сул­тант по анес­тезиология, реанимация и интен­зивно лечение. Бил е пос­ледователно начал­ник Катедра, зам.-началник на ВМА, здравен минис­тър в служеб­ното правител­с­тво през 2013 г., шеф на ВМА. От 2009 г. – президент на Дружес­т­вото на анес­тезиолозите в Бъл­гария.

Изцяло новите лица в правител­с­т­вото са:

Валери Симеонов — Замес­т­ник министър-председател по икономичес­ката и демог­раф­с­ката политика. Той е съп­ред­седател на Обединени пат­риоти и лидер на НФСБ. Роден е на 14 март 1955 г. в град Долни чиф­лик, област Варна. Завър­шва елек­т­роин­женер­с­тво във ВМЕИ – София.  Работи в „Транс­ст­рой“, на Летище Бур­гас, в Кораборемон­т­ния завод „Драгни Недев“, в „Океан­ски риболов” и в Ком­бината край Дебелт. През 1991 г. съз­дава пър­вата си час­тна фирма за мон­таж на так­симет­рови апарати. На 24 януари 1994 г. стар­тира ТВ СКАТ. През 2007 г. е изб­ран за общин­ски съвет­ник от „Атака“ и за пред­седател на общин­с­кия съвет в Бур­гас. През януари 2009 г. подава остав­ката си, заради гласуваното решение да бъде изг­радена джамия в ж.к. Меден Руд­ник. През ноем­ври 2009 г. напуска „Атака” и съз­дава НФСБ.

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов очак­вано ще е „силов” вицеп­ремиер и минис­тър на отб­раната. Роден е на 29 март 1965 г. в Русе. Той е док­тор по история, автор на няколко книги. Депутат в 38-то, 40-тото, 43-тото и 44-тото Народно съб­рания, съот­ветно в групите на ОДС, на БНС и на Пат­риотич­ния фронт, в които коалиционен пар­т­ньор е оглавяваната от него в периода 1996 до днес ПП ВМРО. Каракачанов бе зам.-председател на 43-тото НС, а като кан­дидат за президент през есента на 2016 г. взе близо 15 % от гласовете на бъл­гар­с­ките граж­дани.

МВР ще се ръководи от о.р. полк. Вален­тин Радев. Той бе заместник-министър на отб­раната в периода 20092013 г., депутат от ГЕРБ в 42-то,43-тото и 44-тото НС. Роден е на 6 фев­руари 1958 година в град Елин Пелин. Завър­шил е Вис­шето военно артилерийско училище в Шумен с магис­тър­ска степен – инженер по боеп­рипаси и химия на взрив­ните вещес­тва. Магис­тър е по икономика от УНСС. От 1991 година е док­тор, а от 1996 година е старши научен сът­руд­ник II степен. Има специализации в Русия, Канада, Чехия и Гер­мания. Бил е дирек­тор на Инс­титута за пер­с­пек­тивни изс­лед­вания на отб­раната.

Минис­тър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото – Николай Нан­ков. Той е роден през 1983 г. По професия е мени­джър на проекти. От 2009 г. е пос­ледователно облас­тен управител на Ловеч, заместник-министър на регионал­ното раз­витие (20112013 и 20142017 г.). Избиран за депутат от ГЕРБ в 42-то и 44-тото НС.

Минис­тър на труда и социал­ната политика – Бисер Пет­ков. Роден в Мон­тана през 1963 г. Завър­шил е УНСС, редовен преподавател (1988 г.) и доцент (2012 г.) в УНСС. Пред­седател на Дър­жав­ната аген­ция за осигурителен над­зор (2002 г.), зам.-председател на Комисията по финан­сов над­зор (2003 г.), Управител на НОИ от 2011 г. до момента. Автор е на над 30 научни пуб­ликации.

Минис­тър на образованието и науката – Красимир Въл­чев. Той бе главен сек­ретар на МОН при пър­вия и втория кабинет на ГЕРБ, както и при служеб­ния кабинет на Георги Близ­нашки. Работил е в Минис­тер­с­тво на финан­сите в сферата на бюджета за прос­вета. Новият минис­тър нашумя пуб­лично около скан­дал­ната поръчка на минис­тър Кунева за рек­ламни запалки, химикалки и антистрес-топки с логото на МОН за близо 2 милиона лева.

Минис­тър на кул­турата – Боил Банов. Роден е през 1971 г. в София. Завър­шва НАТ­ФИЗ “Кръс­тьо Сарафов“ и “Кул­турология“ в СУ “Св. Климент Охрид­ски“. Режисьор в Народ­ния и Сатирич­ния театър и в Театър “Иван Димов“ – Хас­ково, чиито дирек­тор е 15 години. Заместник-министър на кул­турата от 2014 г. до момента.

Минис­тър на окол­ната среда и водите – Нено Димов. Някогаш­ният активист на пар­тията ДСБ на Иван Кос­тов днес се появява в правител­с­т­вото от квотата на Пат­риотите. Роден през 1964 г. в София. Магис­тър по математика от СУ “Св. Климент Охрид­ски” от 1991 г. Док­тор по физика на БАН от 1997 г. Главен сек­ретар на МОСВ и замес­т­ник минис­тър на окол­ната среда и водите (19972001). Депутат от ДСБ в 40-тото НС, дирек­тор е на близ­кия до ГЕРБ Инс­титут за дясна политика.

Минис­тър на икономиката – Емил Караниколов. Номинираният от „Атака” юрист досега бе изпъл­нителен дирек­тор на Аген­цията за приватизация и след­п­риватизационен кон­т­рол. Роден през 1980 г. През 2001 г. завър­шва право в УНСС, а две години по-късно е наз­начен като юрис­кон­султ в общин­ска фирма “Турис­тическо обс­луж­ване“. През 2004 г. става юрис­кон­султ към Столич­ната община, а от началото на 2010 г. е дирек­тор на специализираната админис­т­рация в Облас­тна управа-София.