150 000 деца у нас с хронични белодробни болести

150 000 деца у нас с хронични белодробни болести

Експерт: Около 1 млн. са българите, засегнати от различни белодробни заболявания, причинени от мръсния въздух

150 000 деца у нас страдат от Хронична обс­т­рук­тивна белод­робна болест (ХОББ) и астма.

Около един милион са бъл­гарите с астма и хронични белод­робни болести, причинени от мръс­ния въз­дух, заяви пред “Хоризонт“ проф. Коста Кос­тов — завеж­дащ Клиниката по белод­робни болести във ВМА.

“Ние сме начело в класацията по замър­сеност, особено в големите градове“, заяви той.

“Това замър­сяване предиз­виква хронични, бавно нас­тъп­ващи, пос­тепенни увреди у здравия бял дроб, които остават не така забележими, ако човек е напълно здрав и няма генетични предиз­позиции за хронична болест, но не така протичат нещата при бол­ните, които имат хронично белод­робна болест. Едно излизане на “Орлов мост“ примерно, може да го доведе до задух“, каза още док­торът.

Припом­няме, че според класацията на Светов­ната здравна организация от миналата година Бъл­гария е на една от чел­ните позиции по брой смър­тни случаи на глава от населението, заради мръсен въз­дух.

Със 118 смър­тни случаи на 100 000 души, дър­жавата ни се нарежда на на второ място, вед­нага след Украйна.

В свои док­лади аген­цията на ООН предуп­реж­дава, че фините прахови час­тици от автомобилите, елек­т­роцен­т­ралите и други източ­ници, убиват 3 милиона души по света всяка година.

Док­ладът на СЗО е базиран на съб­раните в 3000 места по света данни. В резул­тат на анализа се оказва, че 92% от светов­ното население живее на места, където нивата на замър­сяване на въз­духа са по-високи от стан­дар­тите на светов­ната организация.