Жельо Бойчев: Обещахте промяна, а предлагате отново същото

В крайна сметка, г-н Борисов, обещахте промяна и приоритети във водената политика, a вместо това ни пред­лагате отново от същото. Това заяви от пар­ламен­тар­ната трибуна зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев преди гласуването на със­тава на кабинета „Борисов 3“, цитиран от аген­ция „Фокус“. „Спом­ням си пър­вия ви лозунг на прог­рамата — да превър­нем страховете на хората в надежда за нацията, но четейки управ­лен­с­ките ви приоритети и гледайки пер­сонал­ния със­тав на кабинета е — „Надежда всяка тука оставете“, посочи той. „Докол­кото поз­навам политиката на г-н Горанов– очаква ни крайно дясна и кон­сер­вативна политика“, комен­тира още Жельо Бой­чев. Според него това, с което „блес­тят“ коалицион­ните приоритети, е лип­сата на кон­к­ретни ангажименти и ясни цели в финан­совата и икономичес­ката политика. „Няма как да под­к­репим правител­с­т­вото, лип­сва как­вото и да е намерение за струк­турна модер­низация на бъл­гар­с­ката икономика“, категоричен бе Жельо Бой­чев. Неговият колега Валери Жаб­лянов заяви от своя страна, че бъл­гар­с­кият народ, независимо от резул­татите на изборите, не иска прием­с­т­веност, а промяна.