БЛС срещу решението на НЗОК да не плаща на болниците

Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз (БЛС) изрази своето недовол­с­тво от наложената в пос­лед­ните два месеца прак­тика за заб­рана за извър­ш­ване на плащания от страна на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) към лечеб­ните заведения, сключили договор със здрав­ната каса и имащи нераз­п­латени задъл­жения към дър­жав­ния бюджет.

Прак­тиката е наложена с цел да се повиши събираемостта на НАП и Аген­ция Мит­ници, но от БЛС са категорични, че е недопус­тима, това посоч­ват от лекар­с­кия съюз в становище до Министър-председателя, Минис­тер­ски съвет, Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването и други инс­титуции, имащи отношение към решението на МС.

Водещите причини, които се посоч­ват в становището, са невъз­мож­ността бол­ниците да извър­ш­ват основ­ната си дей­ност, тъй като се финан­сират основно от НЗОК.

БЛС припомня, че сред­с­т­вата в бюджета на НЗОК са целеви, внасяни от бъл­гар­с­ките граж­дани за здравно осигуряване и въз­наг­раж­денията за работни зап­лати, осигуровки, кон­сумативи, медикаменти и всички други спомагателни дей­ности на бол­ниците са пряко свър­зани с плащанията по договора с НЗОК.

Според лекар­с­кия съюз неп­лащането на дъл­жимите за изработени медицин­ски дей­ности суми от НЗОК към лечеб­ните заведения може да доведе до временно или пос­тоянно прек­ратяване на дей­ността на тези лечебни заведения.