Задържаха млад мъж за пребитото дете в Ямбол

Млад мъж бе задър­жан за жес­токия побой и отв­личането на 8-годишния Милан, съобщи bTV. Припом­няме ви, че 8-годишното дете беше намерено пребито и зах­вър­лено в двора на изос­тавена сграда в Ямбол. Мом­чен­цето е в бол­ница в кома и опас­ност за живота. Според телевизията задър­жаният е много добър поз­нат и съсед на семейс­т­вото на пребитото дете. Няма пот­вър­ж­дение от полицията, но от прокуратурата съоб­щиха, че са задър­жали мъж за 72 часа. Милан остава в тежко коматозно със­тояние. Пред­с­тои му операция в Плов­див. Семейс­т­вото на Милан е раз­поз­нало извър­шителя на запис от охранителни камери, на които се вижда как той отв­лича мом­чен­цето. Родителите все още не могат да повяр­ват, че е въз­можно тол­кова близък човек да причини такова нещо на сина им. Род­нините на пребитото дете искат най-тежкото наказание за извър­шителя. Детето е отк­рито в порутена бивша дет­ска градина, която според мес­т­ните хора се е превър­нала в свър­талище на нар­комани.