Немски експерт: Борисов на власт е бетониране на статуквото

Немски експерт: Борисов на власт е бетониране на статуквото

Не е изненада, че Бойко Борисов със­тави трети кабинет, а беше обаче начинът, по който фор­мира новото правител­с­тво — от самото начало беше ясно, че националис­тите ще са коалицион­ният пар­т­ньор на ГЕРБ. Не бяха проведени никакви смис­лени дис­кусии с други пар­тии. Нямаше и никакви раз­мисли за това дали няма да е добре да се сфор­мира коалиция с учас­тието на всички пар­тии с цел със­тавяне на тех­нок­рат­ско правител­с­тво”. Тази кон­с­татация прави пред „Дойче веле” нем­с­кият политолог от дяс­ната Фон­дация „Фрид­рих Науман” (близка до Свобод­ната демок­ратическа пар­тия – либерална фор­мация, учас­т­вала в правител­с­т­вата на кан­ц­лерите Аденауер, Брант, Шмид, Кол и Мер­кел – бел. ред. ) Даниел Кадик. Екс­пер­тът е категоричен, че ЕС и най-вече ЕНП, в която членува ГЕРБ, би тряб­вало да се запитат дали този бъл­гар­ски кабинет е правител­с­тво, с което може да се работи — особено в кон­тек­ста на пред­с­тоящото бъл­гар­ско пред­седател­с­тво на ЕС, което започва на 1 януари 2018 г. Той припомни, че за раз­лика от 2014 г., когато ЕНП предуп­реди ГЕРБ срещу евен­туална коалиция с националисти, сега не се чу отчет­лива критика и реак­ция. Според Кадик с много общи думи се говори за антикоруп­ционна реформа, но това е само въз­дух под налягане. „Не мисля, че можем да очак­ваме истин­ски реформи”, отчита дес­ният политолог и допълва: „Факт е, че досега Борисов не е изкарал нито един ман­дат док­рай. И пър­вия, и втория път той се оттегли преж­дев­ременно. Все се препъваше в протести, в кон­ф­ликти. Макар да има стабил­ност по отношение на мнозин­с­т­вото, стабил­ност по отношение на цен­нос­тите, на икономичес­кото раз­витие, на раз­витието на общес­т­вото — такава няма и няма да има”. На въп­рос за нуж­ните реформи Кадик отговаря: „Нека бъдем чес­тни: ако през пос­лед­ните години е имал интерес да промени нещо, да подобри нещо, Борисов можеше да го нап­рави. Защото през повечето време от 2007 г. насам, когато Бъл­гария стана член на ЕС, именно той беше правител­с­т­вен ръководител.

Борисов не успя да реализира същес­т­вени реформи. Точно обрат­ното дори: при пос­лед­ното си управ­ление той саботира съдеб­ната реформа. Така че с Борисов на премиер­с­кия пост не можем да очак­ваме истин­ски реформи. По-скоро можем да очак­ваме цимен­тиране на статук­вото, но не и истин­ски нап­редък”.