Васил Василев: На 9 май отдаваме почит на Съветската армия, на българските воини, победители на фашизма

Васил Василев: На 9 май отдаваме почит на Съветската армия, на българските воини, победители на фашизма

Ако не беше Победата над фашизма, Европа можеше да същес­т­вува, но като райх, затова Денят на Европа е след­с­т­вие от Деня на победата, отбеляза пред­седателят на Общобъл­гар­ски комитет „Васил Лев­ски”

На девети май се чес­тва Победата над фашизма. Чес­тва се и Денят на Европа, който е след­с­т­вие от пър­вото събитие. Ако не беше Победата над фашизма, Европа можеше да същес­т­вува, но като райх. Това заяви в своя позиция пред­седателят на Общобъл­гар­ски комитет „Васил Лев­ски” Васил Василев. Той пише също така: Дол­ноп­робно е да не се отбелязва решаващата роля на Съвет­с­ката армия за смаз­ването на нацизма. Но крайно неп­равилно е ние сами да пренеб­рег­ваме и отминаваме ролята и на бъл­гар­с­ката армия за Победата. Учас­тието на Първа бъл­гар­ска армия под коман­дуването на ген. Владимир Стой­чев в зак­лючител­ната фаза на вой­ната 19441945 г. е основ­ната причина Бъл­гария да не загуби и един кв.см. територии.

Боевете при Драва, Страцин — Мур и Драва — Соболч, приносът на нашите войски за освобож­дението на Югос­лавия, Унгария и Авс­т­рия, победите над Вер­махта, учас­тието на ген. Стой­чев в парада на Чер­вения площад ни дават морал­ното основание да се считаме сред страните-победителки. Антифашис­т­ката съп­ротива, спасяването на бъл­гар­с­ките евреи, приз­нанието на цар Борис пред Хит­лер : “ Ако изп­ратя бъл­гар­ски войски на Източ­ния фронт, те ще преминат към рус­наците заедно с духовата музика “ допъл­ват основанието ни да изтък­нем приноса си за победата над фашизма.

Всъщ­ност кръвта на десет­ките хиляди бъл­гар­ски генерали, офицери, подофицери и вой­ници, загинали или ранени във вой­ната, ни поз­волява да отс­тояваме териториал­ната си цялост на Париж­ката мирна кон­ферен­ция. Ако не бяха дадени тези скъпи жер­тви, Гър­ция и Югос­лавия, поощ­рявани от Чър­чил,  щяха да откъс­нат Пирин­ска Македония и Видин­с­кия край от дър­жавата ни. Ако не беше героиз­мът на Първа бъл­гар­ска армия, Сталин нямаше да обяви : “И косъм няма да падне от главата на Бъл­гария “.

Затова сме длъжни на 9 май да отдадем почит и на нашите храбри войни, загинали по бой­ните полета на Втората световна война”, заяви Васил Василев.