БСП внася предложенията на омбудсмана за борба с ЧСИ

БСП ще внесе пред­ложенията на омбуд­с­мана Мая Манолова за борба с час­т­ните съдебни изпъл­нители (ЧСИ), стана ясно след брифинг в Народ­ното съб­рание. Припом­няме ви, че общес­т­веният защит­ник внесе пред­ложения миналата сед­мица. Омбуд­с­манът няма законодателна инициатива, може да внася само пред­ложения до законодател­ния орган. По отношение на призоваването БСП пред­лага да се удължи срокът, като идеята е поне 3 пъти в един месец да бъде тър­сен длъж­никът. Чер­вените искат един от тези три дни да е неработен. Социалис­тите нас­тояват също длъж­никът да може да обжалва оцен­ката на движимото и нед­вижимото имущес­тво, както и всички дейс­т­вия на съдеб­ния изпъл­нител.