Кабинетът отпуска 2 милиона лева за пречистване на водата в Хасково

Правител­с­т­вото отпуска близо два милиона лева за справяне с повишеното ниво на уран в питей­ната вода в Община Хас­ково. Това обяви след заседанието на Минис­тер­с­кия съвет депутатът от ПГ на ГЕРБ от Хас­ков­ски избирателен район Делян Доб­рев. Той комен­тира, че още преди месец е апелирал служеб­ното правител­с­тво да отпусне сред­с­тва. „Искам да благодаря от името на цялата общес­т­веност в Хас­ково, че още на пър­вото заседание на кабинета Борисов 3, се финан­сира един­с­т­веното въз­можно на този етап решение, което не само ще подобри качес­т­вото на водата в Хас­ково, но и ще предот­в­рати евен­туални режими на водата, тъй като изк­люченият брой сон­дажи, е значителен“, каза Доб­рев. Припом­няме ви, че преди Велик­ден влас­тите отк­риха уран в питей­ната вода в Хас­ково. Здрав­ните служби засякоха завишени стой­ности и на “алфа актив­ност“. Наложи се част от водоиз­точ­ниците да бъдат спрени. Минис­търът на окол­ната среда и водите Нено Димов изтъкна от своя страна, че от Минис­тер­с­т­вото на икономиката са раз­поредили проверка на всички зат­ворени уранови руд­ници. МОСВ прави ежегодно замер­ване всички под­поч­вени води. “Наб­людението ще продължи и ще се раз­п­рос­тре върху цялата страна“, увери Димов.