Държавното обвинение се отчете за дейността си през 2016 г.

Държавното обвинение се отчете за дейността си през 2016 г.

В доклада на главния прокурор се отчита намаляване на броя на прекратените производства и върнатите от съда дела

Глав­ният прокурор Сотир Цацаров внесе във Вис­шия съдебен съвет Док­лад за дей­ността на прокуратурата и на раз­с­лед­ващите органи за 2016 г., съоб­щиха от прес­цен­търа на дър­жав­ното обвинение. Освен цялос­т­ната дей­ност нап­рокуратурата за 2016 г., в док­лада е нап­равен и срав­нителен анализ с дан­ните от пред­ход­ните две години. Основ­ните резул­тати, тен­ден­ции и изводи в док­лада са раз­делени на няколко нап­рав­ление. Относно наказател­ните произ­вод­с­тва, в док­лада се посочва, че делът на решените спрямо наб­людаваните преписки е трайно висок е — 95,6%, при 95,4 % за 2015 г. и 96% за 2014 г. Отчита се сериозен ръст и при бър­зите (21,3%) и незабав­ните (41,1%) произ­вод­с­тва. Нарас­т­ват внесените в съда прокурор­ски актове при извес­тен спад на предадените на съд лица. Намалява броят на прек­ратените и спрените произ­вод­с­тва. Според отчета на глав­ния прокурор се наб­людава и устой­чива тен­ден­ция на досъдебни произ­вод­с­тва, прик­лючили в срок до 7 месеца — 74 % от делата за 2016 г., при 75 % за 2015 г. На този фон продъл­жава да намалява делът на вър­натите от съд дела — 4,9% за 2016 г., при 5,1% за пред­ход­ната година. Запазва се високото ниво на осъдените и сан­к­ционираните лица с влязъл в сила съдебен акт — 97,5%, при 97,2% за 2015 г., рес­пек­тивно това означава намаляване на оправ­даните с влязъл в сила съдебен акт лица. Запазва се висок делът на приведените в изпъл­нение осъдителни присъди и сан­к­ционни решения. Намаляват неп­риведените поради укриване на лицата присъди — 2% от общо получените. Намаляват и случаите на осъдителни решения срещу прокуратурата. По второто нап­рав­ление — делата от особен общес­т­вен интерес, се отчита трайна тен­ден­ция на нарас­т­ване на броя на наб­людаваните произ­вод­с­тва, на внесените в съд прокурор­ски актове и на обвиняемите лица. Значително е намалял относител­ният дял на вър­натите от съда дела спрямо внесените прокурор­ски актове. Положителни са кон­с­татациите и при вър­натите дела за коруп­ционни прес­тъп­ления — 11,8% от внесените прокурор­ски актове, при 19,6% за 2015 г. и 18,5 % за 2014 г. От прокуратурата дават и насоки за необ­ходимите мерки и законодателни промени. „Остават актуални значителна част от кон­с­татираните от прокуратурите в пред­ходни периоди проб­леми — труд­ности при осигуряване на екс­перти и тях­ното ресур­сно обез­печаване; осигуряване на адек­ватни материални условия на труд на магис­т­ратите и служителите и др.“, се казва в отчета на Сотир Цацаров. Основ­ните пред­ложения са свър­зани с преодоляване на прекаления фор­мализъм на наказател­ния процес и въвеж­дане на дейс­т­ващи ускорени процедури и сред­с­тва, както и със съз­даване на наказателно-правни норми, които да съот­вет­с­т­ват на общес­т­вено — икономичес­ките и социал­ните отношения.