Отношенията между България и Азербайджан са стратегически, отбеляза посланик Наргиз Гурбанова

Отношенията между България и Азербайджан са стратегически, отбеляза посланик Наргиз Гурбанова

След 25 години двус­т­ранни отношения Бъл­гария и Азер­байджан ще работят за актив­ното раз­витие на сът­руд­ничес­т­вото си във всички посоки. Това стана ясно на кон­ферен­ция „Бъл­гария — Азер­байджан: 25 години дип­ломатически отношения. Пер­с­пек­тиви за двус­т­ранно пар­т­ньор­с­тво и многос­т­ранно сът­руд­ничес­тво“, предаде „Фокус“. Кон­ферен­цията бе отк­рита от Таня Михай­лова, дирек­тор на Дип­ломатичес­кия инс­титут. По време на отк­риването Н. Пр. пос­ланикът на Репуб­лика Азер­байджан в Бъл­гария Нар­гиз Гур­банова припомни, че Бъл­гария е била сред пър­вите дър­жави, които са приз­нали независимостта на Репуб­лика Азер­байджан и обърна внимание, че кон­так­тите между двете страни са започ­нали още по време на Съвет­с­кия съюз. „Нашите две дър­жави може да са раз­лични, но имат доста сход­с­тва и са преминали през доста значими и големи политически и икономически промени. Сега Азер­байджан пред­с­тав­лява 75 % от БВП на Южен Кав­каз“, каза пос­ланик Гур­банова. Тя посочи, че Азер­байджан се е превър­нала от пот­ребител на сигур­ност в дос­тав­чик на сигур­ност. Според нея в този кон­текст взаимоот­ношенията с Бъл­гария през пос­лед­ните години са дос­тиг­нали до степен стратегическо пар­т­ньор­с­тво и тях­ната цел сега е да го раз­вият допъл­нително в сфери от взаимен интерес. „Нашите приятели от Бъл­гария са жив пример и това е особено важно в кон­тек­ста на бор­бата с ксенофобията, предубеж­денията срещу раз­лични религии“, добави пос­ланикът на Азер­байджан.