Премиерът направи спорни назначения

Премиерът Бойко Борисов под­писа заповеди за наз­начаването на трима заместник-министри, съоб­щиха от МС. Свет­лана Йор­данова – магис­тър по счетовод­с­тво, инженер-химик и досегашен сек­ретар на Национал­ния съвет по нар­котични вещес­тва става зам.-министър на здравеопаз­ването. 

Павел Тенев, който от 2003 г. работи в сферата на строител­с­т­вото отива в МРРБ, а в Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката за заместник-министър е наз­начен Красимир Пър­ванов, бивш изпъл­нителен дирек­тор на НЕК. Срещу Пър­ванов преди дни излезе остра реак­ция от страна на работодател­с­ките организации, там те припом­ниха, че Пър­ванов е увол­нен от предиш­ното правител­с­тво на ГЕРБ.