Ало измамници с къщи за стотици хиляди левове

Ало измамници с къщи за стотици хиляди левове

Семействата им продължават да живеят в имотите, въпреки че са отнети в полза на държавата

Телефонни измам­ници живеят в домове, купени или пос­т­роени с парите от излъгани въз­рас­тни хора, пус­нали през бал­кона спес­тяванията от нищож­ните си пен­сии, съоб­щава „Нова телевизия”. Къщите на някои от осъдените мошеници са били отнети в полза на дър­жавата. Оказва се обаче, че са иззети само на хар­тия. Домът на Никола Николов е оценен на близо 200 000 лева. А Комисията по отнемане на незаконно придобитото имущес­тво я кон­фис­кува още преди три години, заедно с друго имущес­тво на Николов – на обща стой­ност 380 000 лева. Той е осъден за телефонни измами още през 90-те години. Но условно. Имущес­т­вото му е отнето едва през 2015 г. Съседите на Николов говорят, че и до днес семейс­т­вото му се прех­ранва с този вид дей­ност. Оказва се обаче, че вече няколко години дър­жавата не може да намери купувач за къщата. Проведени са шест търга. А по закон бив­шите соб­с­т­веници могат да живеят в дома си, който уж е отнет, срещу сим­воличен наем.

На метри от дома на Николов е къщата на брат му – Злати Николов. Той също е осъден за телефонни измами. Сочен е за тар­тор на телефон­ните измам­ници в Горна Оряховица. Къщата е отнета и продадена на търг миналата година. Не е ясно кой е новият соб­с­т­веник. А предиш­ният и семейс­т­вото му живеят в друга къща, залепена до отнетата.

Къщата на Атанас Парушев също е отнета в полза на дър­жавата. Оценена е на повече от 200 000 лв.

Соб­с­т­веникът вече не е между живите, но близ­ките му все още живеят в кон­фис­кувания имот. Между присъдата и отнемането на имущес­т­вото минават поне пет години –време, в което имотите обик­новено се стопанис­ват от осъдените. А и след това, както стана ясно.

Време, в което пред­метът на дей­ност на осъдените остава неиз­вес­тен. Извес­тно е обаче, че всеки ден нови и нови въз­рас­тни хора стават жер­тва на телефонни измам­ници.