Вандали съсипаха три красиви кътчета в Природен парк “Витоша“

Ван­дали раз­рушиха три красиви кът­чета в Природен парк “Витоша“. Пораженията са опасни за посетителите, сиг­нализират от дирек­цията на Парка. Нанесени са сериозни материални щети на обекти, ремон­тирани само преди две години с европейски сред­с­тва. Всяка пролет от Природен парк “Витоша“ обикалят обек­тите, за да видят дали има поражения след зимата. Тази година ги очак­вала неп­риятна изненада. Първо установили поражения при къта на зем­новод­ните до “Музея на меч­ката“, предаде БНТ.

Проб­лемите не свър­шили с това — оказало се, че още два обекта са останали без дър­вен материал — Пог­ледна площадка за инвалиди и Големия дър­вен мост над Драгалев­с­ката река. От дирек­цията на парка раз­каз­ват, че само няколко дни, след като са установили нарушенията, са заварили още демон­тирани дъски, пригот­вени за изнасяне. Опасяват се, че набезите ще продъл­жат, затова са пред­п­риели дейс­т­вия с полицията за раз­решаване на проб­лема. А за да въз­с­тановят щетите, ще трябва да им бъде отпус­нат бюджет от Изпъл­нител­ната аген­ция по горите. До момента изчис­лените щети са около 5 хил. лв., но това не е край­ната сума, според специалис­тите.