Рекорд: Митничари откриха над 400 кг хероин

Наркотикът е намерен в слепени теракотни плочи в товарен автомобил на ГКПП “Видин - Калафат“, стойността му е над 63 млн. лв

Рекор­дно количес­тво хероин са задър­жали мит­ничарите на ГКПП “Видин — Калафат“. Нар­котикът е над 400 кг, нап­лас­тен в лис­тове от по над килог­рам в слепени плочи от теракота, обяви на брифинг вчера шефът на Аген­ция “Мит­ници“ главен комисар Георги Кос­тов, цитиран от Нюз.бг.

Около 5.30 сут­ринта в събота, екип на Мит­ница “Лом“ спрял за проверка товарен автомобил със софийска регис­т­рация, който превоз­вал 25 палета, с общо тегло 23 тона теракотни плочи от Бъл­гария за Холан­дия. Изп­ращачът е непоз­ната фирма, а получателят е фирма, която се занимава с гот­вар­ска дей­ност в Холан­дия.

Автомобилът бил отк­лонен за извър­ш­ване на проверка. След рен­т­ген са установени аномалии, които пораж­дат съм­нения.

Когато раз­печатили една от палетите се установил и допъл­нителен белег — остра миризма на оцетна киселина. Служителите решили, че може би става въп­рос за нар­котично вещес­тво.

В теракотни плочи с раз­мери 7878 см инс­пек­торите установили, че във всеки един от след­ващите 17 кашона пос­лед­ните 2 плочки са слепени със силикон. Между тях е пос­тавен лист от 1055 гр. прахооб­разно вещес­тво. Иззети са 400 пакета по 1055 гр..

По пър­вични проверки на нашите екс­перти въп­рос­ният хероин е с чис­тота 70%, като прог­ноз­ните му пазарна стой­ност е 63 483 млн. лева, добави Георги Кос­тов.

Глав­ният сек­ретар на МВР старши комисар Младен Маринов комен­тира, че е задър­жан е бъл­гар­ски граж­данин, изп­ращач на прат­ката за холан­д­ска фирма.

Установен е и целият път на стоката от Иран към Тур­ция и Бъл­гария. Пър­воначално тя е превоз­вана от влекач и ремарке с иран­ска регис­т­рация. След това е натоварена на бъл­гар­ски влекач — товарен автомобил “Сканиа“. Маринов добави, че цялата сис­тема е изг­радена с оглед да се прекъсне връз­ката с Иран, която е рис­кова дър­жава.

Продъл­жават оперативно-издирвателните мероп­риятия по отношение установяване на съп­ричас­т­ност на жената на задър­жания граж­данин, която е соб­с­т­веник на фир­мата — изп­ращач на стоката.