БСП подема инициатива за възстановяване на войнишките паметници

С Младеж­кото обединение в БСП стар­тираме национална кам­пания за иден­тифициране и въз­с­тановяване на всички вой­нишки памет­ници в Бъл­гария. Това обяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, цитирана от аген­ция „Фокус“. Кам­панията се казва „Светите места на Бъл­гария“. Нинова обясни, че става дума за намиране, иден­тифициране, въз­с­тановяване на всички вой­нишки памет­ници в Бъл­гария и за очер­таване на мар­ш­рутите по пътя на Бъл­гар­с­ката армия. Тя посочи, че ще се съз­даде национален сайт, в който ще се отразят тези места и със­тоянието на памет­ниците. Лидерът на БСП поясни, че 28 младежки екипа в 28 области ще се заемат с тази работа. „Обръщам се към всички млади бъл­гари: ако желаете да нап­равим тази кам­пания и да се включите, заповядайте при нас. Тук не става въп­рос за пар­тии, а става въп­рос за Бъл­гария. В миналото сме имали много поводи да се гор­деем като народ“, каза Кор­нелия Нинова. Тя посочи, че младите хора в БСП искат да нап­равят така, че и тех­ните деца да се гор­деят. „Идеята ни е кам­панията да бъде над­пар­тийна, национална и затова призоваваме всички млади бъл­гари в страната ‚които имат желание да се включат в тази наша инициатива, в момента, в който пус­нем сайта, те да изп­ратят свои кон­такти, за да можем да се свър­жем с тях“, призова и пред­седателят на Младеж­кото обединение в БСП Вероника Делибал­това.