Вътрешният министър: За България няма пряка опасност от тероризъм

Вътрешният министър: За България няма пряка опасност от тероризъм

Нивото на заплаха у нас остава най-ниското - трета степен, потвърди и главният секретар на МВР комисар Младен Маринов

Допъл­нително служители на реда ще бъдат раз­положени на мес­тата, където натис­кът в криминоген­ната обс­тановка е най-голям. За целта е нап­равена специална карта. Това раз­кри вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев в ефира на БТВ. Според него в момента пряка терорис­тична зап­лаха за Бъл­гария няма. В комен­тар на пос­лед­ния атен­тат в анг­лийц­кия град Ман­чес­тър, Радев бе категоричен, че най-притеснителното е, че атен­таторът е успял да стигне до взривни вещес­тва и да ги изпол­зва. “Има под­готовка, дори и младежът да е бил сам“, отбеляза Радев, като допълни, че тепърва ще става ясно дали атен­таторът е получил помощ от някого. Според Радев слабости при мер­ките за сигур­ност трябва да се тър­сят и при британ­с­ките власти като цяло, и при охраната на кон­к­рет­ното събитие. „Първо той не трябва да стига до взривни вещес­тва. Тези, които охраняват, пък не трябва да намаляват режима дори и след края на събитието“, каза министърът.Според МВР-шефа страната ни не е „атрак­тивна“ за терорис­тите, защото те тър­сят широк отз­вук от дейс­т­вията си. „Едно е да се случи в Лон­дон, Париж или Брюк­сел, съв­сем друго е, ако се случи на наша територия. Тези хора тър­сят голям отз­вук, за да се чуят някакви техни искания или да покажат недовол­с­тво“, комен­тира Вален­тин Радев и добави, че трябва да отдадем дъл­жимото на бъл­гар­с­ките мюсюл­мани, защото у нас не се наб­людават никакви процеси на радикализация. По думите му трябва да се отчете, че за това основна роля има и политичес­ката пар­тия, която през годините на прехода пред­с­тав­лява мал­цин­с­т­вените групи у нас. Глав­ният сек­ретар на МВР комисар Младен Маринов от своя страна също бе категоричен, че към момента нивото на зап­лаха за Бъл­гария остава най-ниското — трета степен. „Въведен е код “Жълто“, което означава пос­тоянна готов­ност за дейс­т­вие. Засилено е полицейс­кото присъс­т­вие, повишена е бдител­ността и е повишен кон­т­ролът по тран­с­пор­т­ната инф­рас­т­рук­тура — на гари, автогари, в мет­рото“, отбеляза Маринов. По думите му след терорис­тич­ния акт в Бур­гас, средата за сигур­ност у нас се е променила. В отговор на въп­рос дали са били раз­к­рити потен­циални терористи у нас, комисар Маринов заяви: “Има лица са, които пред­с­тав­лявали интерес по раз­лични линии и ние сме изпъл­нявали ангажимент към пар­т­ньор­с­ките служби. Както и те към нас“. Глав­ният сек­ретар на МВР обясни също така, че “към момента се прави всичко въз­можно отрядът за борба с тероризма да започне да дейс­тва“. “Това е звеното за противодейс­т­вие и обез­в­реж­дане на взривове. И то дейс­тва на територията на цялата страна. Всеки ден се обез­в­реж­дат зап­лашителни пред­мети“, заяви глав­ният сек­ретар на МВР.