Българите - най-ниско платените в целия ЕС

Българите - най-ниско платените в целия ЕС

Безработицата намалява, но заетостта не нарастна през изминалата година, показва годишният доклад за икономиката на страната

Не се очаква голямо увеличение на цените на основ­ните стоки у нас, това показва годиш­ният док­лад за икономиката на страната, който беше пред­с­тавен от Инс­титута за икономически изс­лед­вания при БАН. Пред БНР ръководителят на проекта доц. Вик­тор Йоцов поясни, че през пос­лед­ните три години отчитаме отрицателна инф­лация, но ценови промени в голям мащаб не се очак­ват.

Пред­вижда се обаче повишаване на акциза при някои стоки заради очак­ваното увеличаване на цената на енер­горесур­сите, особено на газа. Очаква се леко ускоряване на инф­лацията – от 1 до 2 % на годишна база, което е по-скоро връщане към нор­мал­ните нива, откол­кото притес­нително. Бан­ковата сис­тема е в добро със­тояние“. Тази година дори се отчита засил­ване на печал­бата на бан­ките, което означава, че те са излезли от този стрес тест за тях. Не очак­ваме проб­леми. При пазара на труда има раз­нопосочни тен­ден­ции”, каза екс­пер­тът.

Без­работицата намалява, но за съжаление заетостта не нарасна през изминалата година. Този феномен може да се обясни с миг­рацион­ните потоци, без­работицата намалява, тъй като все още хора напус­кат страната и отиват да тър­сят работа на други места. В момента нивата са от порядъка на 67 %, което е под сред­ното за Европа, нашият прог­нозен хоризонт е до 2019 година и очак­ваме стабилизиране на без­работицата на нива около 6%, което е близко до естес­т­веното ниво на без­работица за нашата икономика“, добави той.

По думите му Инс­титута за икономически изс­лед­вания прог­нозира повишаване на нивата на доходите от 89 % в номинално изражение.

Според прог­нозите през 2017 г. рас­тежът на БВП ще дос­тигне малко над 3%, което, според Вик­тор Йоцов, е неудов­лет­ворително.

Бъл­гарите остават най-ниско платените в целия ЕС и за съжаление не се пред­вижда тази тен­ден­ция да се промени, нито в крат­кос­рочен, нито в сред­нос­рочен план”, каза още доц. Йоцов.