Пускат двама от „Наглите“ на свобода

Три години след произ­насянето на окон­чател­ните си присъди, Ивайло Евтимов — Йожи и Любомир Димит­ров — Гребеца от бан­дата за отв­личания „Наг­лите“ излизат на свобода. Припом­няме ви, че полицейс­ката операция на МВР под кодово наз­вание “Наг­лите“ беше проведена през декем­ври 2009 г. на територията на София. При нея бе раз­бита група за отв­личания през пос­лед­ните две години. По-късно съдът обвини Любомир Димитров-Гребеца и в убийс­т­вото на двама от групата — Юлиян Леф­теров и Иван Пай­навелов. Причината двамата да бъдат пус­нати — за въп­рос­ния период в зат­вора двамата се превъз­питали и “стопили“ присъдите си с труд и добро поведение. Така, след като админис­т­рацията на зат­вора пред­ложи те да бъдат условно освободени пред­с­рочно, съдът одобри това. В комен­тар на поред­ното скан­дално решение на съда, биз­нес­менът Киро Киров, който беше отв­лечен от бан­дата през 2009 г., бе категоричен пред БТВ, че освобож­даването на двамата е “наг­лост“. “Учуден съм и съм стресиран, че такова нещо може да се случи“, допълни Киров. Биз­нес­менът бе категоричен, че смет­ката за пред­с­роч­ното пус­кане на двамата не излиза и най-вероятно те са зап­латили за освобож­даването си. Киров припомни, че двамата бяха осъдени на общо 30 години зат­вор, а досега са излежали общо едва 14. Следователно единият се освобож­дава 5 години пред­с­рочно, а другият — 11.