Валери Симеонов искал РПУ във всяко гето

Валери Симеонов искал РПУ във всяко гето

Вицеп­ремиерът Валери Симеонов вижда решението на проб­лема прес­тъп­ността в ром­с­ките гета в съз­даването на районни полицейски управ­ления във всяко едно от тях. По думите на Симеонов полицейско управ­ление в циган­с­ките махали ще доведе до нор­мализиране на обс­танов­ката в тях. Как обаче ще стане това, при положение, че управ­ляващите не могат да изпъл­нят дори предиз­бор­ното си обещание за полицай във всяко село, Симеонов не обясни. По думите му обаче циганите са етнос, който лесно можел да се приобщи, а причините за кон­ф­лик­тите в Асенов­г­рад лесно можело да се решат. Според лидерът на НФСБ трябва да се промени и фак­тът, че „маловажни прес­тъп­ления“, при които рав­нос­мет­ката въз­лиза под стой­ността на една минимална зап­лата, се игнорират. Симеонов се зарече да нап­рави всичко въз­можно да има повече справед­ливост и дреб­ните прес­тъп­ления да бъдат наказ­вани. Той щял да съб­людава и хората, занимаващи се с дребни кражби и джеб­чийс­тво, да се наказ­ват ефек­тивно от закона. Според Симеонов ставало въп­рос главно за вът­решна прес­тъп­ност в “гетата“.