На ден хващат по 1 000 нарушители на пътя

По 1 000 нарушители на пътя хващат служителите на “Пътна полиция“ всеки ден, обяви пред БНТ глав­ният инс­пек­тор Росен Рап­чев от “Пътна полиция“.

Най-тежките нарушения са шофирането след упот­ребата на алкохол или под въз­дейс­т­вието на нар­котични вещес­тва.

Според Рап­чев новите раз­поредби в Закона за движение по пътищата ще увеличат броя на сан­к­ционираните, което ще спре част от шофьорите да карат пияни или без книжка. Пред­вижда се и служителите на “Пътна полиция“ да започ­нат да проверяват и път­ниците в колите, които се спират са проверка.

Рап­чев сподели, че лет­ния сезон е най-натовареното време във връзка с безопас­ността на движението по пътищата, защото имало много туристи и пътищата били най-натоварени. Това била и причината всички налични екипи на “Пътна полиция“ да бъдат мобилизирани на глав­ните пътища и автомагис­т­ралите най-вече в районите на курор­т­ните ком­п­лекси и границата с Гър­ция и Тур­ция.

През лятото ще се осъщес­т­вява и засилен кон­т­рол върху скоростта на шофиране, която е една от глав­ните причини за повечето произ­шес­т­вия. Агресив­ните водачи ще бъдат изкар­вани от пътя, добави Рап­чев.

По думите му са пред­видени специализирани операции за лет­ния сезон.