БСП: Заглавието на първите два месеца на кабинета е „Нестабилност и корупция“

Нашето впечат­ление от пър­вите два месеца на управ­лението на кабинета „Борисов 3“ е, че министър-председателят изпуска нещата от кон­т­рол. Дър­жавата ежед­невно се раз­дира от скан­дали и то съз­дадени от управ­ляващите. Заг­лавието на тези два месеца е „Нес­табил­ност и коруп­ция“. Това обяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията, пос­ветена на пър­вите два месеца от управ­лението на кабинета „Борисов 3“. Нинова обърна за пореден път внимание, че два месеца след встъп­ването си в длъж­ност правител­с­т­вото все още няма управ­лен­ска прог­рама. „Започ­наха с коруп­ционни скан­дали, които продъл­жават и до днес. Имаме обвинения от Прокуратурата към АПИ за строежа на пътища. В случая с НДК пък виж­даме взаимни обвинения между управ­ляващите за коруп­ционни прак­тики. Имаме нес­табил­ност и раз­деление. Език на омразата и насъс­к­ване на едни общес­т­вени групи срещу други, а опозицията в НС е наричана с определения като „убийци“. Противопос­тавяне на едно със­ловие срещу друго — учител­ски срещу полицейски зап­лати, което според нас е недопус­тимо. Започ­ват протести — първо бяха май­ките на деца с увреж­дания, днес (вчера бел.ред.) лекарите, а в сряда полицаите. Това показва една нес­табил­ност и нап­режение в общес­т­вото“, категорична бе Нинова. Тя обърна специално внимание и на факта, че управ­ляващите предиз­викаха тежка война между инс­титуциите. „Улисани в тези скан­дали, сякаш не забелязахме, че правител­с­т­вото взе и нов заем в раз­мер на 200 млн. евро. Увеличиха се цени на пар­ното, тока, админис­т­ративни такси в съдилищата. Тоест, вместо след пред­с­роч­ните избори вместо да се внесе едно спокойс­т­вие и стабил­ност, нес­табил­ността се задъл­бочава“, добави лидерът на БСП. Социалис­тите пред­с­тавиха и част от решенията, които смятат, че ще подоб­рят обс­танов­ката в страната. „Лекарите стач­куват заради поред­ното насилие срещу техен колега. Ние депутатите си свър­шихме работата и в НК насилието над лекар вече е прес­тъп­ление. Очак­вам изпъл­нител­ната и съдеб­ната власт да дейс­т­ват — искаме бързо произ­вод­с­тво и ефек­тивни присъди за такива хора“, призова Нинова. Не на пос­ледно място, тя раз­к­ритикува остро управ­ляващите, че 5 дни след край­ния срок — 30 юни, не са пред­с­тавили планове за попъл­ване на недос­тига на личен със­тав в сек­тор „Сигур­ност“- МВР, отб­рана и служби, мерки за повишаване на неговата квалификация, мотивация и прес­тиж, план за ускорена реализация на проек­тите за модер­низация, като по този начин не са изпъл­нили решенията на КСНС.

Иван Гай­даров