Янаки Стоилов и Петър Витанов участваха в „Диалог между политическите партии от Европа и Китай“

Янаки Стоилов и Петър Витанов участваха в „Диалог между политическите партии от Европа и Китай“

Въпросът към българската страна и нейното правителство е - ще намери ли България съвременния път на коприната, смятат от БСП

Янаки Стоилов, член на НС на БСП, и народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Петър Витанов взеха учас­тие в меж­дународ­ната кон­ферен­ция „Диалог между политичес­ките пар­тии от Цен­т­рална и Източна Европа и Китай 2017 г.“, проведен в Букурещ, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП. Основни теми на срещата бяха Инициативата за сът­руд­ничес­тво между Китай и страните от ЦИЕ (16+1) и Инициативата „Един пояс, един път“. По време на панела „Един пояс, един път: мес­тно сът­руд­ничес­тво“ Янаки Стоилов отбеляза, че диалогът с Китай, освен на двус­т­ранно ниво — между съот­вет­ните дър­жави, пар­тии и други организации, се раз­вива в над­национален и мес­тен аспект. Според него кон­так­тите „лице в лице“ на повече хора в раз­лични области на общес­т­вения, стопан­с­кия и кул­турен живот са най-здравата и трайна връзка, която гаран­тира устой­чивост и раз­витие на отношенията. Едно от израженията на сът­руд­ничес­т­вото е взаимодейс­т­вието между мес­т­ните и регионални власти. Стоилов изтъкна, че Репуб­лика Бъл­гария има реален принос в тази насока. По неговите думи сът­руд­ничес­т­вото между мес­т­ните власти засяга и двус­т­ран­ните отношения между много общини и области на Китай и техни пар­т­ньори в Европа. „Пар­т­ньор­с­т­вото в по-конкретен план има и редица други измерения — в биз­неса, кул­турата, спорта и образованието“, допълни той. Стоилов посочи пример от началото на 2017 г. — в един от най-големите, най-старите и най-авторитетни универ­ситети в Китай — Shganhai Jiao Tong University бе съз­даден китайско-български академичен цен­тър. „Обменът на студенти между двете страни, включително чрез прог­рамата Еразъм+, на преподаватели, съв­мес­тни изс­ледовател­ски проекти и други форми, ще раз­вият сът­руд­ничес­т­вото в областта на образованието и науката. Тези отношения могат да включат и други образователни инс­титуции, както от Бъл­гария, така и от други страни от региона“, каза още Янаки Стоилов. Той обобщи, че връз­ката между политика, образование и биз­нес, на хоризон­тално ниво, може да даде силен тласък за раз­витие на отношенията с Китай и да осигури прак­тически ползи за всеки от учас­т­ниците. Стоилов обясни също така, че през Бъл­гария преминават два от основ­ните коридори на тран­сев­ропейс­ката тран­с­пор­тна мрежа — „Ориент“ (Източно-Средиземноморският) и Рейн — Дунав. „Бъл­гария може да заеме ключово място в Тран­с­кас­пийс­кия тран­с­пор­тен мар­ш­рут през някои от големите бъл­гар­ски прис­танища на Черно море към Грузия, Азер­байджан, Казах­с­тан и Китай. Бъл­гария е най-пряката дес­тинация за един от железопът­ните „мар­ш­рути на коп­рината“ за бърз и срав­нително евтин превоз на стоки между Азия и Европа. Въп­росът към бъл­гар­с­ката страна и ней­ното правител­с­тво е — ще намери ли Бъл­гария съв­ремен­ния път на коп­рината?“, попита той. Според Стоилов за Бъл­гария е важна също така инициативата „Трите морета“ за по-голяма свър­заност и раз­витие на прис­танищ­ната инф­рас­т­рук­тура и индус­т­риал­ната база на Адриатическо, Бал­тийско и Черно море. „Факт е, че при скорош­ното си посещение в Европа, преди срещата на Г-20, президен­тът на САЩ нап­рави подобно пред­ложение, но ориен­тирано предимно към дос­тав­ките и дис­т­рибуцията на втеч­нен газ за тази част на Европа. Дали това е случайно дуб­лиране или копиране на китайс­ката инициатива е интересно да раз­берем“, под­черта Янаки Стоилов. В зак­лючение той изтъкна, че нашият диалог трябва да бъде стратегически ориен­тиран и да придобие повече прак­тически измерения. Петър Витанов от своя страна взе учас­тие в панела „Един пояс, един път: роля на младите“, като пос­тави акцент върху важ­ността на диалога, по инициативата на президента на Китай Си Дзин­пин, в засил­ване на сът­руд­ничес­т­вото, основано на взаимно раз­бирател­с­тво и доверие. Витанов под­черта, че проек­тът пред­с­тав­лява двигателят и тягата в пос­тигането на по-голяма стабил­ност, раз­витие и нап­редък в две от най-големите световни икономики (Китай и Европа). Народ­ният пред­с­тавител отбеляза, че китайс­ките инициативи „16+1“ и „Един пояс, един път“ не противоречат на идеята за същес­т­вуването на ЕС, а го допъл­ват, защото съз­дават въз­мож­ности на страните от ЦИЕ да догонят ефек­тив­ността на запад­ноев­ропейс­ките стан­дарти.