Председателят на ЕП игнорира българска петиция срещу Мария Габриел

Председателят на ЕП игнорира българска петиция срещу Мария Габриел

След мълчанието на Антонио Таяни, организаторите сезират Комисията по петициите за злоупотребите на новия ни еврокомисар с общински имоти

Уважаеми съмиш­леници, под­к­репили петицията до пред­седателя на Европейс­кия пар­ламент Таяни за започ­ване на раз­с­лед­ване на коруп­ционни прак­тики на Мария Габ­риел. Президен­тът Антонио Таяни игнорира отвореното писмо с изп­ратени над 1500 под­писа и не пред­п­рие никакви дейс­т­вия. Няма и отговор на изп­ратените няколко напом­нящи писма. Ето защо организаторът на петицията я изп­рати до Комисията по петициите в Европейс­кия пар­ламент, която трябва да вземе становище“. Тази позиция раз­п­ратиха до всички под­к­репили петицията за раз­с­лед­ване на новия бъл­гар­ски еврокомисар Мария Габ­риел за злоупот­ребите й с общин­ски имоти организаторите на сиг­нала от сайта „Биволъ“. Припом­няме ви, че дни след като евродепутатът от ГЕРБ бе номинирана за високия пост в ЕК в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво се появи инфор­мация, под­п­латена с факти, че Мария Габ­риел се е въз­пол­з­вала от общин­ско жилище, без да има право на това. От сайта за раз­с­лед­вания „Биволъ“ реагираха вед­нага, пус­кайки петиция, която призовава към раз­с­лед­ване на казуса от страна на ЕП. Според подателите на сиг­нала раз­к­ритията на бъл­гар­ски медии, пот­вър­дени от раз­с­лед­ване на Politico.eu, излагат сериозни доказател­с­тва, че евродепутатът Мария Габ­риел не е дек­ларирала същес­т­вен финан­сов интерес, което е в раз­рез с Кодекса за поведение на ЕП. „Мария Габ­риел е приз­нала, че тя се e въз­пол­з­вала от пуб­лична помощ в продъл­жение на три години — общин­ски апар­тамент в София с площ 128 кв. м. за 200 евро месечен наем между октом­ври 2010 г. и май 2013 г. Според ней­ните думи тя кон­к­ретно е поис­кала такава помощ. Наем­ната цена от 200 Euro / месец е само една чет­върт от сред­ната наемна цена на апар­тамен­тите от подобен тип в същия район. Въз основа на фак­тите, пуб­лично приз­нати от Габ­риел, можем да зак­лючим, че за периода 20102013 г. тя се е въз­пол­з­вала от близо 19 000 евро отс­тъпка от реал­ния наем. Второ: същес­т­вуват сериозни доказател­с­тва, че Мария Габ­риел е продъл­жила да изпол­зва евтиния апар­тамент след май 2013 г. Всъщ­ност тя е прек­ратила плащането на смет­ките за елек­т­роенер­гия за същия апар­тамент през май 2017 г. В свет­лината на това е въз­можно финан­совата облага да дос­тига 50 000 евро за целия период от 2010 г. до май 2017 г. Няма следи от тези финан­сови интереси в дек­ларациите за 2012 г. и 2014 г. на евродепутата Мария Габ­риел. Ето защо пред­положението за сериозно нарушение на Кодекса за поведение следва да бъде раз­г­ледано като основателно“, се казва в петицията. От „Биволъ“ също така припом­нят, че пар­тията на Габ­риел — ГЕРБ — кон­т­ролира Столична община, която е краен соб­с­т­веник на апар­тамента и има подоз­рения, че пар­тията е помог­нала на Мария Габ­риел, за да получи значителна отс­тъпка в наема като услуга за пар­тиен колега, което пос­тавя въп­роса за потен­циален кон­ф­ликт на интереси и злоупот­реба с власт.

Въп­реки многото доказател­с­тва, които със сигур­ност стигат поне за започ­ване на раз­с­лед­ване срещу Мария Габ­риел, мъл­чанието на президента на ЕП Антонио Таяни (ЕНП) не е изненада с оглед на факта, че бъл­гар­с­кият еврокомисар е съп­руга на Фран­соа Габ­риел — човек от вът­реш­ния кръг на пред­седателя на ЕНП Жозеф Дол, а в момента е и член на кабинета на.….….….самия Антонио Таяни. Ако и Комисията по петициите на ЕП откаже да раз­г­леда сиг­нала за злоупот­ребите на новия ни еврокомисар с общин­ски имоти, това ще означава само едно — прех­валените европейски нрави са досущ като недолюб­ваните бал­кан­ски — шуроба­джанащина и индул­ген­ция за всеки, докопал се до висок пост.

Иван Гай­даров