Депутатите ограничиха източниците на финансиране за магистратските организации

Народ­ните пред­с­тавители приеха на първо четене промени в Закона за съдеб­ната власт, които въвеж­дат отс­т­раняване от длъж­ност на магис­т­рати във всички случаи на обвинение за тежко умиш­лено прес­тъп­ление от общ харак­тер, предаде „Фокус“. Промените бяха приети с 116 гласа „за“, 6 „против“ и 52 гласа „въз­дър­жал се“. Според промените всички магис­т­рати, а не само новоназ­начените, трябва да подават дек­ларация, в която да се раз­к­риват тех­ните дей­ности и член­с­тва, което цели да се гаран­тира независимостта и рав­нопос­тавеността на магис­т­ратите. Въвеж­дат се гаран­ции за свободата на професионално сдружаване на магис­т­ратите и се пред­вижда със­лов­ните организации да не могат да упраж­няват дей­ност, раз­лична от тази, насочена към защитата на професионал­ните им интереси, както и се пред­лага в такива организации да членуват един­с­т­вено лица, които са дейс­т­ващи магис­т­рати. Пред­виж­дат се промени във финан­сирането и в начина на фор­миране на имущес­т­вото на сдруженията с идеална цел, съз­дадени от съдии, прокурори и следователи, както и на професионал­ните организациите на съдеб­ните служители. С оглед особенос­тите на тях­ната професия се пред­вижда източ­ници на финан­сиране да бъдат само член­ски внос, имущес­т­вени вноски и дарения от тех­ните членове.