СЕТА трябва да бъде подложен на широк обществен дебат, категоричен президентът

Меж­дународ­ният договор СЕТА трябва да бъде под­ложен на широк общес­т­вен дебат. Това заяви пред жур­налисти във Варна президен­тът Румен Радев, който наб­людава деня за високопос­тавени гости на национал­ното воен­номор­ско учение с меж­дународно учас­тие „Бриз 2017“, предаде радио „Фокус“ — Варна. Дър­жав­ният глава отбеляза, че по отношение на договора пред­с­тои национална ратификация, като всяка една дър­жава от Европейс­кия съюз трябва да го ратифицира. „Всеоб­х­ват­ното икономическо и тър­гов­ско споразумение между Канада и Европейс­кия съюз — СЕТА, е един изк­лючително сложен и всеоб­х­ватен договор. Той ще има отражение върху всички области на общес­т­вения живот. Затова е много важно да имаме най-точната инфор­мация, да има отк­рит дебат по този въп­рос и ратификацията в бъл­гар­с­кия пар­ламент да бъде извър­шена с мак­симален кон­сен­сус. Има много въп­роси, на които трябва да тър­сим отговор“, заяви дър­жав­ният глава. Президен­тът Румен Радев отбеляза, че е необ­ходимо да се даде въз­мож­ност на екс­пер­тите да дадат своето мнение по въп­роса доколко договорът съот­вет­с­тва на раз­поред­бите на Кон­с­титуцията на Бъл­гария. „Договорът трябва да бъде под­ложен на един широк общес­т­вен дебат. Спом­нете си как беше приет Законът за кон­цесиите от предиш­ния пар­ламент — в пос­лед­ния момент, с минимален брой гласове. Това нещо не трябва да се допуска за СЕТА. Трябва да има пъл­ноценен дебат в пар­ламента“, заяви Румен Радев.