Политиката по доходите да не се прави на парче, призова Хасан Адемов

Политиката по доходите да не се прави на парче, призова Хасан Адемов

Бив­шият социален минис­тър и нас­тоящ депутат от ДПС Хасан Адемов призова политиката по доходите да не се прави на парче. „Трябва да има цялос­тна политика по доходите, а не по сек­тори, в момента няма пос­ледователна политика по доходите“, категоричен бе Адемов пред БТВ. Адемов напомни, че въп­роси, касаещи социал­ната сис­тема, първо се обсъж­дат в трис­т­ран­ния съвет. Затова и пред­ложението за отпадане на добав­ката за прос­лужено време първо е тряб­вало да бъде обсъдено от трис­т­ран­ния съвет. Бив­шият социален минис­тър комен­тира и учас­тието на Обединени пат­риоти във властта, като по думите му от ДПС винаги са предуп­реж­давали, че учас­тието на пат­риотите в управ­лението ще предиз­вика скан­дали. „Всяка поп­равка в социал­ната сфера трябва да е широко обсъдена и да получи общес­т­вена под­к­репа“, добави пред­седателят на социал­ната комисия в НС. Прог­нозата на депутата от ДПС е, че биз­несът ще бъде принуден да плаща по-добри въз­наг­раж­дения, защото все по-трудно ще намира квалифицирана работна ръка у нас.