Политолог за новия парламент: Скандали, липса на програма и 5% от депутатите – обвиняеми

Политолог за новия парламент: Скандали, липса на програма и 5% от депутатите – обвиняеми

Социалистите се утвърдиха като силна опозиция, смята Калоян Методиев

Пър­вият пар­ламен­тарен сезон на 44-ото Народно съб­рание (НС) ще остане в историята с лип­сата на законодателна прог­рама, множес­тво скан­дали и 5 % от депутатите с пов­диг­нати обвинения. Това каза в „Фокус“ – Пирин полотологът Калоян Методиев. По думите му началото за управ­ляващата коалиция е било трудно. „Тонът беше груб, с противопос­тавяне, обиди, обвинения. Около 5 % от депутатите са с пов­диг­нати обвинения – от зап­лахи, през рекет до купуване на гласове. Въп­реки това комисиите започ­наха да работят, правител­с­т­вото внасяше законоп­роекти. Пос­тигна се кон­сен­сус по някои въп­роси като европ­ред­седател­с­т­вото и договора с Македония. Тоест– имаме някакъв сглобен пар­ламент, който изпада в край­ности, но се движи“, каза още д-р Методиев. 

Според него пър­вият сезон на 44-ото Народно съб­рание е бил тромав. „Като добавим и слабия със­тав от гледна точка на ярки лица, визионери, политически физиономии, дебат – очак­ванията не са големи. Нещо много същес­т­вено не успяха да покажат като законот­вор­чес­тво.

БСП беше силна опозиция в изминалия пар­ламен­тарен сезон, с високи децибели, категорична, на моменти прекалено есеис­тична, но така или иначе не можаха да се офор­мят като алтер­натива. По думите му ДПС пък са дър­жали някакъв полу опозиционен профил с фокус върху пат­риотите. Според него извън­пар­ламен­тар­ната опозиция този сезон е била доста пасивна. „Активизира се около Съдеб­ната реформа, но с много рехава протес­т­ност. Идейно са невероятен „тюрлю гювеч“, нямат профил. Греш­ката им е, че си мис­лят, че с под­к­репа отвън ще могат да се вър­нат в инс­титуционал­ната политика“, комен­тира д-р Методиев. Според политологa драмата на извън­пар­ламен­тар­ната опозиция всъщ­ност е, че нямат лидер. Според анализатора пред­ложението на Кор­нелия Нинова президен­тът Румен Радев да определи дирек­тора на аген­цията е добро. „Управ­ляващото мнозин­с­тво да избира пред­седател на орган, който да кон­т­ролира самото него – не е много ефикасно. За демок­ратич­ност въобще не говоря. Ако Радев се определя като противотежест на правител­с­т­вото, нека той посочи човека. Така ще има баланс“, под­черта д-р Методиев.