Нинова: Със Съюза на съдиите сме с обща позиция за специален антикорупционен орган

Нинова: Със Съюза на съдиите сме с обща позиция за специален антикорупционен орган

Може да се намери сечението между нашия законопроект и този на ГЕРБ, категоричен е народният представител Крум Зарков

Обща е позицията ни със Съюза на съдиите за специален антикоруп­ционен орган, а не механично събиране на досега същес­т­вуващи. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на брифинг в Народ­ното съб­рание след срещата си с пред­с­тавители на Съюза на съдиите в Бъл­гария, на която бе пред­с­тавен проекта на пар­тията за Антикоруп­ционен закон, цитирана от аген­ция „Фокус“. В срещата учас­тие взеха лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков и народ­ният пред­с­тавител Явор Божан­ков. От страна на Съюза на съдиите е пред­седателят му Атанас Атанасов и други. Срещата се проведе в зала „Запад“ на Народ­ното съб­рание. „На второ място те смятат, че не е противокон­с­титуционно, въз­можно и допус­тимо президен­тът да наз­начава пред­седателя на органа. Не е противокон­с­титуционно, въз­можно и допус­тимо този орган да има раз­с­лед­ващи фун­к­ции“, комен­тира Нинова. Лидерът на БСП обърна внимание, че това е пър­вата от поредицата срещи, която от БСП са провели по антикоруп­цион­ното законодател­с­тво. „Тези срещи са с професионални организации. Тър­сим професионални становища и пред­ложения по нашия антикоруп­ционен закон. Той не е съвър­шен, раз­бира се, може би има нужда от подоб­рение, затова днеш­ният раз­говор беше много полезен. Съюзът на съдиите ни предос­тавиха професионално становище по законоп­роекта. Видно от това становище имаме съв­падение по някои теми, по някои въп­роси отп­равиха препоръки“, комен­тира Нинова и добави, че от Съюза на съдиите в Бъл­гария са отп­равили препоръки към проекта на БСП за Антикоруп­ционен закон, с които от „Позитано“ 20 ще се съоб­разят. “Сред препоръките им е да се раз­пише много по-ясно процедурата по номинирането и наз­начаването от президента на пред­седателя на антикоруп­цион­ния орган, за да бъде по-прозрачна, да могат да видят хората, кого той номинира и наз­начава. Ще помис­лим как това да го добавим в проек­тозакона“, комен­тира Нинова. Лидерът на БСП поясни, че от Съюза на съдиите искат да се пред­види по-добра отчет­ност на органа за борба с коруп­цията. По думите й БСП ще се съоб­рази и с това становище и ще намери начин да подобри тек­с­товете в тази посока. „Пред­ложиха ни да се запоз­наем с качената официална инфор­мация, с описаните мерки за реформи там от Минис­тер­с­тво на правосъдието“, посочи Нинова. Тя поясни, че Минис­тер­с­тво на правосъдието е пред­ложило механизъм за реформи в прокуратурата. „Препоръчаха ни да ги видим, да ги обсъдим при нас в групата и може би отново да се видим и да говорим по този въп­рос“, посочи лидерът на БСП. Тя поясни, че от БСП са останали отворени за раз­говори и са се договорили след като мине целия кръг с останалите професионални гил­дии, да им изп­ратят проек­тозакона пак в окон­чателен вид. „Не третираме тези, които критикуват, като врагове. Ще отразим бележ­ките, които ни се струват разумни“. Така комен­тира от своя страна проекта за антикоруп­ционен закон Крум Зар­ков в ефира на БНР часове преди срещата в Народ­ното съб­рание. По думите му това е сложен законоп­роект като всеки, който съз­дава нов орган. „За нас са въжни: първо, същес­т­вуването на този орган, второ, ясната цел — борба с коруп­цията. Няма да допус­нем тази цел да се раз­мива. И трето, раз­лич­ните гаран­ции, които сме пред­видили вътре. Една от тях е пред­седателят да се наз­начава извън изпъл­нител­ната власт. Щом такъв орган трябва да има, трябва да бъде ефек­тивен. Превен­цията е важна, но без зап­лаха от наказания тя няма да работи“, категоричен бе Зар­ков. Според народ­ния пред­с­тавител от БСП и в двата проекта — на управ­ляващи и на опозиция, се пред­вижда широка въз­мож­ност за намеса. „В нашия проект тя ще може да работи върху много ограничен кон­тин­гент — тези, които оперират с власт. При проект на ГЕРБ тя може да работи върху всеки. При нас се ограничава кръгът лица и кръгът прес­тъп­ления. Гаран­циите са, след като има големи правомощия, да се акцен­т­рира само върху определени хора и техни дейс­т­вия“, обясни още Крум Зар­ков и добави, че всеки закон зависи от хората, които ще го четат и прилагат, а, за съжаление, у нас имам много негативни примери. „Ние не сме се съг­ласували, особено с президен­т­с­ката инс­титуция. Ние не правим закон заради името на президента, а заради фун­к­циите на президента. Да, отговор­ността ще бъде голяма и се изис­ква смелост, за да се поеме. Считам, че нашият закон отговаря повече както на аспирациите на граж­даните, така и на препоръките на ЕК, който всички се задъл­жихме да след­ваме. Проек­тът на ГЕРБ няма ясно зададени цели и форма. Мисля, че има място за кон­сен­сус и трябва и двете страни да проявят разум. Може да се намери правил­ното сечение между двата законоп­роекта, с учас­тието на екс­пер­т­ната и граж­дан­ска общ­ност. Бор­бата с коруп­цията куца и от това страдаме всички. Политически кон­сен­сус означава разумно да раз­г­леж­даме пред­ложенията си“, каза още Крум Зар­ков.