21 000 български деца са напуснали училище преждевременно

По данни на образовател­ното минис­тер­с­тво 21 хиляди деца, предимно от ром­ски произ­ход, са отпад­нали от училище. Инфор­мацията беше съоб­щена на провеж­дащата в Асенов­г­рад Национална кръгла маса по проб­лемите на етничес­ката интег­рация и цитирана от БНР. По време на събитието омбуд­с­манът Мая Манолова заяви, че под­к­репя третия механизъм за обх­ващане на всички деца в училището и ще наб­людава как правител­с­т­вото ще се справи. Според нея обаче задъл­жител­ността трябва да върви ръка за ръка с без­п­лат­ността. “Трябва да бъдат без­п­латни училищ­ните форми за 4-годишните. Това ще струва около 1819 милиона лева, които би след­вало да бъдат осигурени от ресурса на Минис­тер­с­тво на образованието“, комен­тира Манолова.