Френският президент Еманюел Макрон идва в България

Френският президент Еманюел Макрон идва в България

Той ще проведе срещи с държавния глава Румен Радев и с премиера Бойко Борисов

Президен­тът на Френ­с­ката Репуб­лика Еманюел Мак­рон прис­тига днес в Бъл­гария, съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Утре дър­жав­ният глава Румен Радев и министър-председателят Бойко Борисов ще проведат раз­говори с Еманюел Мак­рон в двореца „Евк­синог­рад“ във Варна. Президен­тът Мак­рон и неговата съп­руга Брижит Мак­рон ще бъдат на посещение в страната по съв­мес­тна покана на президента Радев и премиера Борисов.

Пер­с­пек­тивите за раз­витие на двус­т­ран­ните отношения между Бъл­гария и Фран­ция, двус­т­ран­ното икономическо, инвес­тиционно и кул­турно сът­руд­ничес­тво, охраната на вън­ш­ните граници на Европейс­кия съюз, както и идеите за бъдещето на Европа, ще бъдат сред акцен­тите на срещите на френ­с­кия президент в Бъл­гария. Във фокуса на раз­говорите ще бъдат също така заложените в прог­рамата на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС приоритети, европейс­ката пер­с­пек­тива на Запад­ните Бал­кани и присъединяването на страната ни към Шен­ген и към Организацията за икономическо сът­руд­ничес­тво и раз­витие (ОИСР).

Церемонията по пос­рещането на президента на Френ­с­ката репуб­лика е от 10.00 часа пред двореца „Евк­синог­рад“, като след нея ще се със­тои официал­ната снимка на двамата президенти и тех­ните съп­руги.

След церемонията президен­тите Радев и Мак­рон ще проведат среща „на четири очи“ и ще ръководят пленар­ните раз­говори между официал­ните делегации на двете президен­т­ски инс­титуции. В 11.15 часа двамата президенти ще дадат съв­мес­тна прес­кон­ферен­ция за медиите. 

От 11.35 часа е срещата на „четири очи“ между министър-председателя Бойко Борисов и президента Мак­рон, която ще бъде пос­лед­вана от пленарни раз­говори. От бъл­гар­ска страна в тях ще учас­т­ват вицеп­ремиерите Екатерина Захариева, Томис­лав Дон­чев и Красимир Каракачанов, както и минис­тър Владис­лав Горанов. Прес­кон­ферен­цията на премиера Борисов и президента Мак­рон е от 12.45 часа.

В къс­ния следобед министър-председателят Бойко Борисов и френ­с­кият му гост ще посетят Цен­търа с навигационни симулатори във Вис­шето воен­номор­ско училище „Н. Й. Вап­царов“ във Варна.

Посещението на Мак­рон в Бъл­гария е част от Източ­ноев­ропейс­ката му обиколка, чийто акцент е премах­ване на предим­с­т­вата от наемането на работ­ници от Източна Европа за проекти във Фран­ция, пишат в свои комен­тари “Франс прес“ и “Рой­терс”.

Според пред­с­тавители на Елисейс­кия дворец една от цен­т­рал­ните теми в обикол­ката на Мак­рон ще бъде дирек­тива на ЕС за работещите в Западна Европа граж­дани на Източна Европа. Тези работ­ници плащат социални отчис­ления в своите дър­жави и поради това получават по-ниски зап­лати в Западна Европа. Еманюел Мак­рон се обявява против подобна прак­тика и смята да засили позицията на Фран­ция за срещата на 23 октом­ври на минис­т­рите на труда от ЕС, която ще бъде пос­ветена на този проб­лем. 

Комен­тарите:

Да лобираме за приемането в Шен­ген и еврозоната

Из комен­тар на жур­налиста Светос­лав Тер­зиев за БГНЕС

София е заин­тересувана да получи френ­с­ката и европейс­ката под­к­репа за три амбиции, които бяха назовани в прог­рамата на правител­с­т­вото на премиера Бойко Борисов в началото на август. Те са: а) приемането на Бъл­гария в Шен­ген­с­ката зона; б) приемането на Бъл­гария в чакал­нята на еврозоната; в) премах­ването на Механизма за сът­руд­ничес­тво и проверка на Европейс­ката комисия, който дейс­тва от 10 години. Досега не сме получавали френ­ска под­к­репа за тези ни искания, защото иначе сега щяхме да сме много по-близо до целите, които си пос­тавяме. Съм­нявам се, че фран­цузите ще бъдат благос­к­лонни към нас, защото те се съоб­разяват с нас­т­роенията и в другите дър­жави, по-специално в Гер­мания. Всичко се свежда до един въз­лов проб­лем – коруп­цията на високо рав­нище в Бъл­гария и организираната прес­тъп­ност, Еврокомисията от години иска резул­тати, т.е. високопос­тавени лица да бъдат вкарани в зат­вора за коруп­ция. Такива резул­тати няма.

КНСБ: Коман­дироването на работ­ници помага за европейс­кото сближаване

КНСБ зас­тава зад пред­ложението на Европейс­ката комисия, в Дирек­тива 96/71/ЕО относно коман­дированите работ­ници, понятието „минимални ставки на зап­лащане“ да се замени с „въз­наг­раж­дение“. Това се казва в позиция на най-голямата общес­т­вена организация до минис­търа на труда Бисер Пет­ков.

Според медийни пуб­ликации това ще бъде и една от темите, които ще бъдат обсъж­дани по време на визитата на френ­с­кия президент Емануел Мак­рон в Бъл­гария.

Замяната на тази фор­мулировка ще поз­воли на бъл­гар­с­ките работ­ници да получават дос­тойно въз­наг­раж­дение, равно на това на тех­ните запад­ноев­ропейски колеги, и е в пълен син­х­рон с основ­ната позиция на син­диката – Равна зап­лата за равен труд.

Според КНСБ коман­дироването на работ­ници е важен принос за подоб­ряване на икономичес­кото сближаване в Европа. В много случаи обаче тази прак­тика се изпол­зва като инс­т­румент за социални измами и дъм­пинг.

Ние нямаме обяс­нение защо, след като се приеха от бъл­гар­с­ката дър­жава  промени в Кодекса на труда през 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г., при обсъж­данията на пред­ложенията на ЕК за промяна на Дирек­тивата за коман­дировани работ­ници, бъл­гар­с­ките власти остават с резерв към пред­ложенията на Европейс­ката комисия“, се казва в пис­мото на син­диката.

Отх­вър­лянето на пред­ложението да се заменят „минимал­ните ставки“ на зап­лащане с понятието „въз­наг­раж­дение“  означава‚ че Бъл­гария под­к­репя прин­ципът на свободата на предос­тавяне на услуги с приоритет пред свободата на упраж­няване на правото на труд в Европейс­кия съюз и произ­тичащите от това право на дос­тойно зап­лащане, право на безопасни и здравос­ловни условия на труд. Не трябва да се заб­равя, че коман­дироващите дружес­тва, упраж­нявайки свободата на  предос­тавяне на  услуги на европейс­кия пазар, осъщес­т­вяват тези услуги чрез труда на коман­дированите работ­ници, допълва КНСБ в своята позиция.