Български учен влезе в топ 20 на изявените млади личности в света за 2017 г.

Български учен влезе в топ 20 на изявените млади личности в света за 2017 г.

Доц. Йорданка Глухчева, която се занимава иновации в медицината, е единственият източноевропеец в престижната класация

Доц. Йор­данка Глух­чева, която се занимава с иновации в медицината, е сред 20-те финалисти на кон­курса за изявени млади лич­ности в света за 2017 г. Доц. Глух­чева работи в Инс­титут по екс­перимен­тална мор­фология и ант­ропология към БАН. До прес­тиж­ната номинация стига, след като печели фор­мата на национално ниво с иновация в медицината за влиянието на тежки метали върху хората и въз­духа, по която работи цели 10 години. Екипът й раз­работва и противоот­рова срещу вече инток­сикирани пациенти с теж­ките метали. “Важно е да знаем за всички тежки метали, които са природни замър­сители, а и голяма част от тях са ком­поненти на хранителни добавки и храни, които кон­сумираме всеки ден, каква е тях­ната биологична роля и какви промени могат да нас­тъпят при нат­руп­ването им в организма в големи количес­тва“, комен­тира ученият пред bgonair.bg. Изс­лед­ванията на екипа й могат да се изпол­з­ват в медицината и да доп­ринесат за подоб­ряване качес­т­вото на живот на населението. Колек­тивът, оглавяван от доц. Глух­чева, включва млади учени от Сек­ция “Екс­перимен­тална мор­фология“, както и от Факул­тета по фар­мация на Софийс­кия универ­ситет. Екипът работи по проекти, финан­сирани от Фонда за научни изс­лед­вания, като до момента имат шест проекта, които вече са прик­лючили. “Коопериране на усилия и добро финан­сиране — това е ключът“, категорична е доц. Глух­чева пред БНР. Въп­реки, че не е лесно да си учен в Бъл­гария, тя приз­нава, че никога не се е замис­ляла да се отказва, защото приема труд­нос­тите като предиз­викател­с­тво. Най-трудно се оказва тър­сенето на финан­сиране на идеи, защото изс­лед­ванията струват скъпо. Гласуването за кон­курса The Outstanding Young Persons in the World — TOYP се извър­шва онлайн до 25 август. Освен зрител­с­кия резул­тат, определящ е и вотът на журито. Победителят ще стане ясен другата сед­мица. Сред претен­ден­тите за отличието има пред­с­тавители от Фин­лан­дия, Великоб­ритания, Бразилия, Сирия и много други. Йор­данка Глух­чева обаче е един­с­т­веният номиниран учас­т­ник от Източна Европа.