Двама български граждани загинаха при катастрофа в Унгария

Двама бъл­гар­ски граж­дани загинаха, а други двама бяха ранени, при катас­т­рофа на 26 август 2017 г. на главен път М16 в района на граничен пункт Райка-Оросвар в Унгария, съоб­щиха от мес­т­ната полиция пред бъл­гар­с­кото посол­с­тво в Будапеща, инфор­мира Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи (МВнР). Дип­ломатичес­ките ни пред­с­тавители са уведомили близки на загиналите и пос­т­радалите. Загиналите са мъж на 47 г. и жена на 46 г. Ранените са две жени на по 25 г., едната — тежко, а другата по-леко. Двете жени са нас­танени в бол­ница “Пец Аладар Мегией Октато Кор­нац“ в град Дьор. Катас­т­рофата е станала вслед­с­т­вие на сблъсък между лек автомобил с бъл­гар­ски граж­дани и турис­тически автобус с пол­ска регис­т­рация. Служителите на дип­ломатичес­кото пред­с­тавител­с­тво са на раз­положение на близ­ките и следят ситуацията. Тази катас­т­рофа няма нищо общо със случилата се в събота, при която граж­дани на Репуб­лика Македония, управ­лявали автомобил с бъл­гар­ски регис­т­рационен номер с марка “Мер­цедес“, пос­т­радаха на магис­т­рала М5 пак в Унгария. Всички близки и род­нини, които желаят да получат повече актуална инфор­мация могат да го нап­равят на дежур­ния телефон в посол­с­т­вото в Будапеща: + 36 20 534 4559, съоб­щиха още от МВнР.