Менингитът взе нова жертва - момиченце от Бургас

Менингитът взе нова жертва - момиченце от Бургас

След като в началото на месеца въз­рас­тна жена от Руен­ско загуби живота си заради бак­териален менин­гит, ковар­ната болест взе нова жер­тва — 3 годишно момиченце от Бур­гас. Според „Чер­номор­ски фар“ детен­цето е починало преди броени дни. „Детето е заболяло от пнев­мококов бак­териален менин­гит. Понякога тази форма на заболяването протича изк­лючително тежко, а инфек­цията се раз­п­рос­т­ранява много бързо в тялото. За съжаление, в този случай се е стиг­нало до фатален край“, комен­тираха пред изданието от дирек­ция „Над­зор над зараз­ните болести“ в РЗИ-Бургас. Лекарите напом­нят, че пнев­мококовият менин­гит е остра заразна болест, прид­ружена от въз­паление на лигавицата на глав­ния и гръб­нач­ния мозък. При наличие на това заболяване е много важно нав­реме да се нап­рави диаг­нос­тика и вед­нага да започне лечение, защото в противен случай е въз­можно раз­витието на услож­нения, включително смърт. Инфек­циоз­ното заболяване се причинява от грам-положителна бак­терия Streptococcus pneumoniae. Специалис­тите отбеляз­ват и факта, че раз­витието на това заболяване е улес­нено от наличието на гноен фокус — нап­ример след пнев­мония, отит, синузит. Пър­вият и най-забележителен сим­п­том е сил­ното, упорито главоболие. В допъл­нение се появява гадене, пов­ръщане, а няколко дни по-късно се раз­вива схванат врат, така, че човек не може да натисне брадич­ката към гър­дите си. „Не отлагайте посещението при лекар, който ще ви насочи към специалист и незабавно лечение“, отново под­чер­тават екс­пер­тите.