Нямаме нужда от толкова много висшисти, категоричен е бившият ректор на СУ

Нямаме нужда от толкова много висшисти, категоричен е бившият ректор на СУ

Ако започне строителството на АЕЦ-Белене, няма да има кой да работи там, предупреди проф. Иван Илчев

За поредна година почти всички универ­ситети у нас са принудени да удъл­жат приема на студенти и да правят чет­върто, че някои и пето класиране заради незаети места в почти всички висши учебни заведения. Притес­нител­ните данни бяха факт и миналата година, но наличието им и през тази говори за устой­чива тен­ден­ция. Специал­ности, които дос­коро бяха цел на хиляди кандидат-студенти, днес могат да се окажат повече от дос­тъпни. Когато се заговори за образование и образователна сис­тема, много често се спекулира от политици и медии, но място за спекулации няма, защото проб­лемът е огромен. „Универ­ситетите дават завишени бройки за приема си. Бъл­гария обаче няма нужда от тол­кова много вис­шисти, особено в някои области. Много от хората, които влизат на второ и трето класиране, нямат интелек­туален капацитет, за да завър­шат. Така че сис­темата е сбър­кана, започна да се поп­равя през пос­лед­ните години и се надявам, че след няколко години ще има резул­тати“, комен­тира пред Нова телевизия проф. Иван Илчев, бивш рек­тор на Софийс­кия универ­ситет. „Образованието е много кон­сер­вативна сис­тема и трудно се променя. Необ­ходимо е време. То зависи и страшно много от политиката“, комен­тира още той. По думите му Софийс­кият универ­ситет е сред пър­вите 600 в света, но се финан­сира по прог­рами. „Дър­жавата я няма никаква. Ако тя си влиза в задъл­женията, а също и биз­неса, който прави само дек­ларации, СУ ще бъде сред пър­вите в света. Сега положението е лошо. Ако започне строител­с­т­вото на АЕЦ-Белене, няма да има кой да работи там. Специалисти се изг­раж­дат за 1015, че и повече години“, категоричен е проф. Илчев. Студенти от Софийс­кия универ­ситет също споделят мнението на проф. Илчев, че са нужни промени в цялата сис­тема и са нужни реформи във вис­шето образование.