Софиянци на протест срещу платеното паркиране

Софиянци на протест срещу платеното паркиране

Гражданска инициатива с предложение за безплатно локално паркиране в района чрез специален винетен стикер на собствениците на автомобили

Група граж­дани се съб­раха на протест срещу платеното пар­киране в София в деня, в който влиза в сила новото раз­писание на синята зона в цен­търа на столицата, зелената се раз­ширява в още два столични района, предаде БГНЕС.

От пър­вият ден на октом­ври зоните за платено пар­киране в София са с ново работно време — от 8,30 до 19,30 часа. В събот­ните дни “синя“ зона ще работи до 18 ч., а не както досега — до14 ч. Също от днес влиза в сила и раз­ширението на “зелена зона“ в районите “Средец“ и “Лозенец“. Така зелена зона в столицата се раз­ширява с близо 4854 места.

Днес няма да раз­решим проб­лемът, но стар­тираме под­писка на мес­тна граж­дан­ска инициатива с пред­ложение към Столична община и район “Лозенец“ за без­п­латно локално пар­киране в района чрез издаване на специален винетен стикер на соб­с­т­вениците на превозни сред­с­тва, обяс­ниха протес­тиращите, пред Медияпул. Ние като граж­дани, живеещи в район “Лозенец“, не сме съг­ласни да сме наказ­вани кос­вено със 100 лв. на година поради прос­тата причина, че не се чув­с­т­ваме привилегировани да живеем тук, мал­ките вът­решни улички са в със­тоянието, в което са в цяла София, дуп­ките не се оправят, комен­тираха лозен­чани.

Според протес­тиращите проб­лемът е много по-сериозен. Те са категорични, че Цен­търът за град­ска мобил­ност раз­ходва събираните сред­с­тва незаконосъоб­разно. Никъде никой не може да ми каже, като ми съберат на мен парите за пос­тавена скоба в Лозенец, как те се израз­ход­ват в нашия район, попитаха граж­даните.

Те припом­ниха, че в Мюн­хен так­сата е 30 евро и на един апар­тамент се полагат до 3 автомобила. Смет­ката прави 90 евро за три автомобила в Мюн­хен, 307 евро — в София. В Бер­лин пак по три коли на апар­тамент — так­сата е 20,40 евро за две години. Тук бщинарите показ­ват, че не е тяхна грижа стан­дар­тът на живот на бъл­гарите.