Премиерът отрече за конфликт с държавния глава

Премиерът отрече за конфликт с държавния глава

“Моят апел към президента е, че трябва да работим в мир и син­х­рон.“ Това заяви премиерът Бойко Борисов на извън­редна прес­кон­ферен­ция, която се проведе в Евк­синог­рад.

“Радев може да ме държи отговорен, ако мой минис­тър или аз сме говорили по начин, по който уронва неговия прес­тиж или неговата инс­титуция“, категорично заяви премиерът. Той добави и че ГЕРБ не са отп­равяли нападки и провокации към президента, както и че ще се извини, ако някои от кабинета е обидил дър­жав­ния глава.

Борисов обясни и че работил добре с начал­ника на кабинета на президен­т­с­ката инс­титуция Иво Хрис­тов. Министър-председателят също така не пропус­кал да покани дър­жав­ния глава на обсъж­дането на важни въп­роси. “Аз му казах за Антон Тодоров и въп­реки че не беше номиниран, като чухме нап­режението в общес­т­вото, го оттег­лихме“, раз­каза премиера