85% от българите във Великобритания работят, всеки пети от тях – в строителството

85% от българите във Великобритания работят, всеки пети от тях – в строителството

Новият док­лад на Office for National Statistics (ONS) за пос­лед­ната статис­тика на свобод­ното движение между Бъл­гария и Румъния, от една страна, и Великоб­ритания, от друга, отново даде повод на британ­с­ките медии да отбележат „без­п­рецеден­т­ния“ ръст на броя на имиг­ран­тите от 2014 г. насам, съоб­щава КРОСС. Според пуб­ликуваните данни бъл­гарите са само 20% от общо 413 000-те имиг­ранти от двете дър­жави. Струва си, да отбележим, че в този док­лад на ONS за първи път фокусът бе изцяло върху Бъл­гария и Румъния и по някои въп­роси имаше отделна статис­тика за двете дър­жави, съобщи The Times.

Ето и статис­тиката за емиг­ран­тите от двете дър­жави:

- От общо 413 000 бъл­гари и румънци във Великоб­ритания, бъл­гарите (според ONS) са 71 700.

- 77% от бъл­гарите на Ост­рова са между 16 и 49 години, което е по-висок процент от сред­ния за граж­даните на ЕС.

- 85% от бъл­гарите във Великоб­ритания работят, 2% са без­работни, 5% не работят, защото учат и 8% са икономически неак­тивни. При румън­ците, работещите са 77%, без­работ­ните — 5%, неак­тив­ните заради обучение — 5% и пен­сионерите — 8%.

- Един на всеки петима бъл­гари работи в строител­с­т­вото. При румън­ците, един на всеки четирима работи в строител­с­т­вото.

- 20% от бъл­гарите работят като дис­т­рибутори или в хотел или рес­торант.

- 18% от бъл­гарите и 14% от румън­ците работят във финан­совата и бан­ковата индус­т­рия.

- по 13% от бъл­гарите и румън­ците работят в пуб­лич­ната админис­т­рация, образованието и здравеопаз­ването.

- 25% от бъл­гарите и румън­ците са самонаети лица.

- Сред­ната почасова зап­лата във Великоб­р­тиания е £11.30 на час, а при бъл­гарите и румън­ците е £8.33 на час.

- 72% от британ­ците, живеещи в Бъл­гария са на въз­раст над 50 години.

- От 343 000 визити на британци в Бъл­гария и Румъния с цел туризъм, 240 300 са били в Бъл­гария.