Стил Валентин Радев: „Ако “някой иска да мине метър“ и да си купи билет по-евтино, да страда!”

Стил Валентин Радев: „Ако “някой иска да мине метър“ и да си купи билет по-евтино, да страда!”

Телефон­ните измам­ници започ­нали да бягат като мишки, отчете вът­реш­ния минис­тър, точно когато въз­рас­тен раз­насяше 100 хиляди за ало измам­ниците

Работим по всички измам­ници. Много активно работим срещу телефон­ните измам­ници и те започ­наха като мишки да бягат. Съб­рахме опит и се надявам да прекъс­нем всичко това, комен­тира вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев бор­бата на МВР, съоб­щава Аген­ция “Фокус“. Изказ­ването му беше свър­зано с инфор­мацията, че 73-годишен пен­сионер от София е дал около 100 хил. лв. на телефонни измам­ници, които късно снощи са го карали да обикаля столицата и да оставя на раз­лични места определена сума пари. Те му обяс­нили, че са полицаи и извър­ш­ват специализирана акция. Пен­сионерът раз­кри, че част от парите е взел от касата на жилищ­ната кооперация, в която живее, съобщи БНР.

Искам да помоля нашите родители — не се лъжете, полицията не работи с ваши пари. Ако трябва да даваме пари, които да бъдат мар­кирани — ние ще ги дадем на вас. Не се лъжете, че някой иска да ги дадете, за да помагате на МВР. Няма такъв случай, заяви Радев. Не така отзив­чив е минис­търът на вът­реш­ните работи към своите колеги-пожарникари. Не минавайте границата, защото влизате в процес, който не поз­навате, заяви Радев на срещата му с протес­тиращите пожар­никари. Минис­тър се оправда, че имало съвет за социално пар­т­ньор­с­тво и попита всичко това не е ли било говорено там. Силовият минис­тър бе категоричен, че син­дикатите не бивало да се интересуват от управ­лен­с­ките решения. Син­дикатите обаче отговориха, че не вяр­ват на ръковод­с­т­вото на ПБЗН. Те го призоваха да вземе политичес­кото адек­ватно решение да не сък­ращава тези 12 струк­тури на ПБЗН. „Под жилото” на ост­рия минис­тер­ски език попад­наха и пос­т­радалите от раз­к­рития Фейс­бук измам­ник от Кочериново. “ Ако “някой иска да мине метър“ и да си купи билет по-евтино, да страда!” Не мога да хвър­лям сили и сред­с­тва допъл­нително да пред­паз­вам тези, които неб­лагоразумно вър­шат неща, които не са по правилата“, комен­тира минис­търът. Мен много ме въл­нуваше и хвър­лихме сили по другия случай — измамените въз­рас­тни хора, които са над 21, за 180 000 лева“, каза той по Би Ти Ви. “Щом има балъци, ще има и тарикати“, комен­тира преди два дни в същия стил и дирек­торът на ГДБОП. „Балъците”, измамени от Александър/Спас в социал­ната мрежа са 40, а левовете и еврото се броят. Те едва ли ще бъдат вър­нати. Вът­реш­ният минис­тър, убеден в правотата си заяви още, че е наз­начил пълна проверка на 3-то управ­ление на МВР в Плов­див, чиито служител беше задър­жан за под­куп. Той е заподоз­рян, че е раз­пъвал чадър над телефонни измам­ници. Щял да бъде раз­с­лед­ван случаят, щяло се установи той каква вина има. Доколко има. Плов­див­с­кият окръжен съд остави в ареста начал­ника на сек­тор “Охранителна полиция“ Стоян Пав­лов. Според съдията има опас­ност Пав­лов да се укрие, да извърши друго прес­тъп­ление и да въз­дейс­тва върху свидетелите по делото.

Силовият минис­тър бе категоричен, че син­дикатите не бива да се интересуват от управ­лен­с­ките решения. „Не минавайте границата, защото влизате в процес, който не поз­навате. Заб­раних наз­начението всички, които не са на терен или с полицейски правомощия да не бъдат наз­начавани. Пищят тук, много искат, обаче няма да стане. 1050 човека вече сме наз­начили, само 200 са напус­нали. Ще наз­начаваме тези дейс­т­ващите на терен, докато стане онзи структурно-функционален модел“, под­черта той. Син­дикатите обаче отговориха, че не вяр­ват на ръковод­с­т­вото на ПБЗН. Според тях минис­търа на вът­реш­ните работи е под­веден с това, че в Бъл­гария има най-много пожар­никари на глава от населението в Европа. Син­дикатите отново му предадоха пап­ката с исканията си относно въз­наг­раж­денията, осигуряването на финан­сов ресурс за струк­турите. Инж. Вен­цис­лав Стан­ков под­черта, че Вален­тин Радев е под­веден и че загубите от пожари ще нарас­нат значително. От своя страна Вален­тин Радев заяви, че пред­полага, че син­дикатите не виж­дат цялата кар­тина. „Опит­вам се да ви кажа моята логика. Аз вяр­вам на това ръковод­с­тво. Ако считате, че всички те не са прави, дайте да ви слагаме вас и да ги махаме тях. Защо не е станало това досега питам аз? Цялата инфор­мация стига до мен и ви я каз­вам в момента. МВР не е само пожарна, трябва да намерим баланса. Бях на Кресна и видях какво правите – чудеса от геройс­тво, но има полицаи, „Гранична полиция“ и ред други неща. Минис­търът трябва да гледа за всич­ките си деца – това се опит­вам да нап­равя. 55 млн. лв. – вие ще кажете на кой 15%, на кой 5%, на кой 1% увеличение на зап­латите“, каза още Вален­тин Радев.

Пуб­ликувано във факти.бг:

пожарникари-МВР-пожари-Валентин Радев

Вът­реш­ният минис­тър: Син­дикатите да не се месят

Пуб­ликувана: 14 Октом­ври, 2017 19:10 9 КОМЕН­ТАРА | ВИДЯНА 546

Вът­реш­ният минис­тър: Син­дикатите да не се месят

Вен­цис­лав Михай­лов

ШРИФТ ПЕЧАТ

Още по темата

Пожар­никари искат 15% скок на зап­латите (СНИМКИ)

14 Октом­ври, 2017 14:28

662 лева е стар­товата зап­лата на пожар­никар

13 Октом­ври, 2017 21:32

Пожар­никарите гот­вят протест

9 Октом­ври, 2017 20:37

Вие, син­дикатите, не можете да се занимавате с управ­лен­ски решения. За това предуп­реди вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев. Той раз­говаря с пред­с­тавителите на протес­тиращите пожар­никари.

Не минавайте границата, защото влизате в процес, който не поз­навате, предуп­реди Вален­тин Радев.

Нито аз съм по-добър, нито вие, от професионал­ното ръковод­с­тво, допълни той и отбеляза, че очаква син­дикатите да се занимават със син­дикални въп­роси, а не с това кои струк­тури се зак­риват.

Гледайте какво прави политичес­кото ръковод­с­тво, бавно и пос­тепенно, опит­ваме се да не нарушим никакви правила, дайте ни време, поиска вът­реш­ният минис­тър.

Със сигур­ност ще бъде обявен за издир­ване, той е кал­пазанин. Това каза пред жур­налисти в Народ­ното съб­рание вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев в отговор на въп­рос ще бъде ли обявен за общодър­жавно издир­ване Спас Василев, който измами 40 души във “Фейс­бук“ от профил с име Алек­сан­дър Николов.

“Трябва да питате прокуратурата докъде е стиг­нало раз­с­лед­ването“, посочи той. “За този случай във “Фейс­бук“ ще кажа само едно — всички да внимават какво правят. Легал­ният начин да си купиш билети и всичко останало по правилата е на друго място“, заяви Вален­тин Радев.

Според раз­казите на измамените в социал­ните мрежи те не са купували билетите в раз­рез с правилата. Александър/Спас е твър­дял, че поради “професионал­ните си въз­мож­ности“ раз­полага с билети на промоционална цена.

Вчера стана ясно, че срещу Спас Василев от Кочериново през 2011 г. са подадени сиг­нали в Благоев­г­рад за измама. Тогава не го е правил в социал­ните мрежи, а е под­вел своя учителка да събере кан­дидати да пътуват до Милано и да посетят “Ла Скала“ срещу 200 лв. След като това не се случва, излъганите се оплак­ват в мес­т­ната прокуратура. Образувано е дело срещу неиз­вес­тен извър­шител. Спас е извикан на раз­пит, приз­нал е вината си, но въп­реки това делото е прек­ратено.

Вчера прокуратурата съобщи, че това дело е под­новено сега и е дадено на друг прокурор. Актуал­ните оплак­вания в ГДБОП срещу мъжа от Кочериново са отп­реди 2 месеца. По тях все още няма раз­витие.