Корнелия Нинова: Ще докажем с действия, че сме алтернативата за България

Корнелия Нинова: Ще докажем с действия, че сме алтернативата за България

За управ­ляващите коруп­цията не е прес­тъп­ление. Тя е нарушение и глоба

В ГЕРБ се спират нито пред закони, нито пред Кон­с­титуцията

Няма да поз­волим Бюджет 2018 да бъде приет скришом от хората

КАРЕ:

НС на БСП реши да се проведе заседание на Кон­г­реса на пар­тията на 28 октом­ври

Национал­ният съвет на БСП взе решение да бъде проведено заседание на 49-ти Кон­г­рес на пар­тията на 28.10.2017 г., от 10:00 часа в зала 1 на НДК. Днев­ният ред на  заседанието е: БСП — алтер­натива за Бъл­гария, Пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС — въз­мож­ност за страната ни и Бюджет 2018 — икономика, доходи, справед­ливост.

ДНЕВЕН РЕД:

1БСП — алтер­натива за Бъл­гария.

                              Док­ладва: КОР­НЕЛИЯ НИНОВА

2. Пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС — въз­мож­ност за Бъл­гария.

                              Докадва.: СЕР­ГЕЙ СТАНИШЕВ

3. Бюджет 2018 — икономика, доходи, справед­ливост.

                              Док­ладва: ДРАГОМИР СТОЙ­НЕВ

Слово на пред­седател­ката на БСП пред заседанието на Национал­ния съвет на пар­тията

Провеж­даме днеш­ното заседание на прага на три големи събития, важни за Бъл­гария и за всеки бъл­гар­ски граж­данин – дис­кусията по антикоруп­цион­ното законодател­с­тво, приемане на бюджета за 2018 г. и на прага на пред­седател­с­т­вото на Бъл­гария на Съвета на ЕС. Нека поговорим за нашата алтер­натива по тези теми.

Антикоруп­ция.

Във всич­ките години на прехода, при всич­ките усилия на политически сили от всички цветове, резул­татът днес е  — първа страна по коруп­ция в ЕС. И 97% от бъл­гар­с­ките граж­дани смятат, че коруп­цията е проб­лем номер 1 на дър­жавата.

Изводът.

Всички тези усилия, дори и да са били доб­росъвес­тни, не са довели до резул­тата, който се очаква.

 

Защо? Тази дис­кусия върви в момента на фона на много скан­дали, шуроба­джанащина, война с президен­т­с­ката инс­титуция, цен­зура, зап­лахи, не само за свободата на словото, а и към хората с раз­лично мнение. Кое е общото, което стои над тези неща в пос­лед­ните сед­мици. Общото е, изговорено от Антон Тодоров, и то е: „Бойко, Росен, Цецо, Лиляна, Цветелина  – четири години те управ­ляват Бъл­гария и я пов­лякоха към дъното. Говореха за морала, а самите тънеха в пороци и коруп­ция. Работеха и живееха като шайка, пер­сони, обединени от прес­тъпна цел.“ Когато са управ­лявали 4 години, а 10 години? Защо каз­вам, че това е общото. Във всички дейс­т­вия, които виж­даме напос­ледък, шай­ката се брани, шай­ката иска да запази нат­рупаното през годините и да не допусне един истин­ски антикоруп­ционен орган да ги накаже за това. Кои са аргумен­тите, за да видите, че тези хора не искат да се борят с коруп­цията. За тях коруп­цията не е прес­тъп­ление. Изхож­дат от това, че коруп­цията не е прес­тъп­ление, че тя е админис­т­ративно нарушение, че тя се наказва с глоба. За тях причината през годините да не се преборим с коруп­цията е: Причинта е една, че през всич­ките тези години, политичес­ката класа не е записала в законите определиние що е то коруп­ция? За  нас причините са, че политичес­ката класа през всич­ките тези години не иска да се бори с коруп­цията, защото е част от коруп­цията, и че е време политичес­ката класа да осъз­нае това, защото иначе народът, осъз­навайки го, ще накаже всички и ще роди нещо, което е опасно за инс­титуциите, дър­жав­ността, за прин­ципите на демок­рацията. Как още шай­ката брани това – с думите: „Ако дадем един, кой е след­ващият?“ Те имат пъл­ното съз­нание, че са шайка и ако един тръгне, отиват и след­ващите. Когато някой произ­несе тези думи на глас, следва цен­зура, зап­лахи, обиди, жур­налис­тите– ще бъдат освободени от столовете си. Опозицията са хлебарки, които ще бъдат стъп­кани. Ако хората се обадят– ще минем през вас.

Другият стил на тази шайка е целта да запази статук­вото и краж­бите си. Това не е упот­реба на власт, те вече стигат до изв­ращения с власт. И ето как. Какво е, ако не е изв­ращение с власт да кажеш на въз­рас­тен човек, че ако гласуваш за друг, ще ти спрат топ­лия обяд от социал­ната кухня. Какво, ако не е изв­ращение с власт, да кажеш на млад човек, който е отишъл да кан­дидат­с­тва за общин­ска работа– ще ти дадем да попъл­ниш молба, ако първо станеш член на ГЕРБ. Какво, ако не изв­ращение с власт е да привик­ваш сек­цион­ните комисии в община Вълчи дол и да им искаш отчет откъде БСП има допъл­нителни 600 гласа на пос­лед­ните избори – поименно, по къщи и по семес­йтва. Това е изв­ращение с власт. И всичко, под­чинено на желанието им да няма борба с коруп­цията. Нав­сякъде цялата дър­жавна и общин­ска сис­тема е обх­ваната от род­нин­ски връзки и се опит­ват всичко това да го сведат до битово ниво. Какво от това, че род­нините им заемали пос­тове. Ами и те били хора, за да работят. И тех­ният антикоруп­ционен орган трябва да спре дотук. Ако имаш род­нина във властта, ако има кон­ф­ликт на интереси, евен­туално да бъде наказан с глоба.

 

Но не искат след­ващата крачка – тези род­нини да бъдат раз­с­лед­вани, дали са получили общес­т­вена поръчка, благодарение на пос­товете си във властта. Дали са санирали блокове на 30% или повече увеличение, дали са приб­рали част от тези пари и къде са отишли тези пари. За това не се говори. Затова няма да има антикоруп­ционен орган.

 

За тези хора коруп­цията не е прес­тъп­ление. Тя е нарушение и глоба. И всички сред­с­тва, и всички сили са хвър­лени в бранене на статук­вото и съз­даване на пречки– бор­бата с коруп­цията да стигне до край и политиците на най-високо рав­нище да си получат отговор­ността за това.

 

Не се спират нито пред закони, нито пред Кон­с­титуцията. Ето защо, ние сме приз­вани да бъдем алтер­натива на този модел. Това не е само алтер­н­тива дали единия ще осигури 1% от БВП за отб­рана, а другия 2%. Вече не става въп­рос за тази алтер­натива. Става въп­рос за голямата алтер­натива, за модела на управ­ление, за дър­жава, дър­жав­ност, инс­титуции, взаимно уважениие, кон­т­рол и работа на тези инс­титуции. Става въп­рос за това имаме ли в момента една пар­тия – една дър­жава и упот­ребата на всички сили това да се запази. Не само че трябва да изг­радим тази алтер­натива и да я докажем, но трябва да покажем кон­к­ретни дейс­т­вия. Ето защо ви инфор­мираме, че ПГ на „БСП за Бъл­гария“, освен че внася Закон за пуб­лич­ните пред­п­риятия, в който се заб­раняват род­нин­с­ките наз­начения и грижата за дър­жав­ната и общин­ска соб­с­т­веност, ние внасяме жалба в Кон­с­титуциониия съд по повод остав­ката на Делян Доб­рев. Редица кон­с­титуционалисти твър­дят, че оставка не се гласува, кон­с­татира се само дали е дадена доб­роволно, но те нагазиха и Кон­с­титуция и закони, и оставиха Делян Доб­рев в пар­ламента, именно за да запазят шай­ката, за да не тръгне, че след­ват и други. Нека Кон­с­титуцион­ният съд да се произ­несе. Ние питаме: Има ли теоретична опас­т­ност, оставането на Делян Доб­рев в пар­ламента, в нарушение на Кон­с­титуцията, да доведе до много тежки пос­ледици, защото той и в момента гласува законите на страната.  Ако КС се произ­несе, че мяс­тото му не е там– какви са пос­ледиците за пар­ламен­таризма, за дър­жавата, за хората, които тези закони засягат. И това не е битов въп­рос. Това е въп­рос на дър­жав­ност и този въп­рос отива на БСП.

В желанието си да уяз­вят нас, защото каз­ваме истината, хвър­лиха обвинения към община Брегово за чис­тачки и шофьори на катафалки. Нека да знаем, че 4 души, членове на едно семейс­тво, сложени на тлъсти дър­жавни трапези, получават месечно повече, откол­кото е фонд „Работна зап­лата“ на 85 човека в община Брегово. За какво срав­нение може да става дума – не само във финан­сово изражение, а в морално такова. Защо не взимат мерки? Защо тях­ната Изпъл­нителна комисия, която Борисов призова, не взима мерки? Защото заразата тръгва от върха. Защото в кабинета на Бойко Борисов има такива. Защото най-високият пост в дър­жавата, пред­седател на пар­ламента, има такива. Защото рибата се вмирисва от главата. Защото това е сис­тема, която се коман­два от горе надолу и няма как тази сис­тема да се противопос­тави сама на себе си. В този момент на скан­дали, зап­лахи и оставки, тихомъл­ком, някак си скришом, ще се приеме бюджетът за 2018 г. Няма общес­т­вена дис­кусия за бюджета. В момента раз­вър­з­ват кесията, за да потушат скан­далите. Ние нямаме нищо против увеличението на доходите, но стои големият въп­рос – с това плащане на парче на този или онзи сек­тор, който е излязъл на протест, решава ли се въп­росът за неравен­с­т­вото в Бъл­гария? Първа страна сме по неравен­с­тво в ЕС. Този въп­рос иска сериозен отговор и дис­кусия, иска пос­тавяне на темата за нес­п­равед­ливата данъчна сис­тема, иска нашето решение – ще се борим ли в Бюджет 2018 за необ­лагаем минимум, защото е справед­ливо. Иска нашата дис­кусия – увеличението на парите за здравеопаз­ване доведе ли до дос­тъп до здравеопаз­ване? Защо фалират общин­ски и облас­тни бол­ници? Защото до тях ник­нат час­тни и редица други въп­роси, дос­татъчно сериозни, на които ние трябва да дадем отговор. Те няма да го дадат. Те ще го скрият в кабинетите си и в две нощни заседания, които ще минат тихомъл­ком и без отговор на големите въп­роси, които се решават през един бюджет. Бюджетът не е счетовод­с­тво – взел-дал. Бюджетът е политика и то най-висшата форма на израз на политика. Ето защо, ние пред­лагаме този алтер­нативен бюджет да бъде обсъден на Кон­г­реса и внесен от пар­ламен­тар­ната група между първо и второ четене на закона.

Третата тема е под­готов­ката за пред­седател­с­т­вото. Тази под­готовка започна със скан­далите за кражба на плочки пред НДК и ще завърши с дис­кусия за цените на хотелите, в които ще отсед­нат гос­тите, цените на подаръците, които ще получат. Но къде са политиките, къде е лидер­с­т­вото на Бъл­гария в този диалог, къде е национал­ният интерес на Бъл­гария, защитен по време на пред­седател­с­т­вото. Попитайте, когато се вър­нете по места, един човек, срещ­нат на улицата – знае ли кои са приоритетите на Бъл­гария за пред­седател­с­тво, знае ли как „кохезия, кон­курен­тос­пособ­ност и кон­сен­сус“ ще се отразят на национал­ния интерес на страната, как ще се отразят на неговия живот и вижте дали ще получите отговор. Ние сме длъжни за пред­седател­с­т­вото да изведем политики. Нека те си стоят на плоч­ките пред НДК, но БСП трябва да изведе политики и най-отгоре да сложи основ­ния прин­цип на ЕС -  социална Европа. Ето затова ни е необ­ходима и тази дис­кусия на Кон­г­реса. Ние имаме работна група на НС, която е под­гот­вила този док­лад, ще го одоб­рим и пар­ламен­тар­ната група ще го внесе в пар­ламента. Смятаме, че тези три важни събития са дос­татъчно сериозни, за да свикаме нашия Кон­г­рес и го обсъдим.

Защо сега се чуха въп­роси и - защо Кон­г­рес, защо не Национал­ният съвет. Сега, защото времето чука на вратата. След­ващият месец ще се приеме бюджетът и ще се води дис­кусията по антикоруп­цион­ното законодател­с­тво и ще се гласува. Сега, защото от първи януари започва пред­седател­с­т­вото. Политики няма и ние сме приз­вани да дадем и тази алтер­натива. И защо Кон­г­рес– защото от вас знам и съм чувала много упреци напос­ледък, че сме се зат­ворили в дис­кусията и решенията си в себе си, че  ИБ налага на Национал­ния съвет темите и въп­росите, че не сме пар­ламен­тарна пар­тия и ПГ изпъл­нява политически решения. Същото от вас съм чувала, че не сме ангажирали пар­тий­ните струк­тури с тези въп­роси, че не е обсъж­дано в пар­тията. Какъв по-добър отговор на тези аргументи, освен най-високият форум на пар­тията – Кон­г­рес. Нека да раз­ширим, нека да не сме ние – Изпъл­нител­ното бюро, и ние – Национал­ният съвет, един­с­т­вените хора, които решаваме тези изк­лючително важни теми на Бъл­гария. Нека да ангажираме цялата пар­тия. Кон­г­ресът пред­с­тав­лява струк­турите в цялата страна. Да се чуе мнението и на тези хора. Може ние тук да не сме прави, може пар­тията да ни каже нещо друго. Не раз­бирам аргумен­тите – това не са теми за Кон­г­рес. Няма нищо по-важно от коруп­цията и бор­бата с коруп­цията, която преди година и половина определихме като паралелна дър­жава, крадяща 10 млрд. лв., а на пос­лед­ния КСНС, по инфор­мация на служ­бите – 15 млрд. лв. Няма нищо по-важно тези пари да влязат в дър­жав­ния бюджет и БСП да пред­ложи какви политики да се правят с тези пари. В момента няма и по-важно от това Бъл­гария да бъде дос­тоен пред­седател на Съвета на ЕС и освен лидер на мнения, да защити и своя национален интерес в бъдещия ни европейски дом. Ето защо пред­лагаме тези три теми да бъдат пред­мет на Кон­г­реса, част от днев­ния ред. Пред­лагаме неговото свик­ване да бъде на 28.10, в един ден, с дневен ред: БСП алтер­натива за Бъл­гария, пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС – въз­мож­ност за Бъл­гария и издигането на номинацията на Сер­гей Станишев за президент на ПЕС, Бюджет 2018 – икономика, доходи и справед­ливост.

КАРЕ:

Социалис­тите не желаят коалиция с ГЕРБ, категорична е лидер­ката на пар­тията

Интересен пленум беше, много жив, раз­лични мнения, умни хора, съб­рани на едно място. Така определи в интервю за БНР лидерът на БСП Кор­нелия Нинова проведения в събота пленум на Национал­ния съвет на пар­тията. Нинова допълни, че е имало две раз­лични мнения по отношение на сът­руд­ничес­т­вото с ГЕРБ. Имало пред­ложения Деница Златева да е минис­тър в кабинета на Борисов, като и Нинова да стане пред­седател на пар­ламента с мнозин­с­тво на пар­ламента от ГЕРБ. „Това се отх­върли. Но тази група продъл­жава да нас­тоява на сът­руд­ничес­тво с ГЕРБ.Това е големият въп­рос– ние събираме ли се с ГЕРБ?“ За раз­лика от привър­жениците на колаборация с пар­тията на Бойко Борисов, групата от ръковод­с­т­вото на БСП, към която се самоиден­тифицира и Нинова, е на мнението, че „това би било вредно не само за БСП, не само за този един милион души, които са ни припоз­нали като алтер­натива, това би било вредно и за дър­жавата“. Във връзка с нас­т­роенията сред народа, Нинова кон­с­татира: „За кого не е тайна, че народът говори, че всички политици сме едни и същи? И каз­ват всички вие там сте едни и същи, събирате се, договаряте се, уреж­дате си въп­роса и не мис­лите за нас. Т.е. вие всички сте мас­кари.“ На кон­с­татация, че нарас­тва броят на хората, които са вът­решна опозиция на Кор­нелия Нинова в БСП, тя отговори: „Моля ви да не иден­тифицирате тази група в Национал­ния съвет с пар­тий­ците и с БСП. Убедена съм, че пар­тията не иска колаборация с ГЕРБ.“ След това беше засег­ната една от най-болните теми в общес­т­вото – за коруп­цията. „Получих упрек за едно изречение, произ­несено от мен. А то е: „Политичес­ката класа на прехода не иска да се бори с коруп­цията. Защото тя е коруп­цията. Тя ражда коруп­цията и няма как да тръгне срещу себе си. Получих след­ния отговор: „Това не е вярно. Коруп­цията е явление само в дес­ните пар­тии. И няма лява коруп­ция.“ Това е едната позиция. И другата, която зас­тъп­ваме другата част от пленума, в Национал­ния съвет, е, че коруп­цията е явление във всички пар­тии. И че ние трябва да го борим където и да е – и сред нас, и сред десни, и сред неут­рални, либерали и всякакви. Това е проб­лем който същес­т­вува не само в Бъл­гария, и по света е така.“ Лидерът на БСП каза, че що се отнася до депутата Георги Стоилов, заведения и фирми на чийто брат в Русе бяха обис­кирани, тя го е извикала. На раз­говора той казал, че става дума за набеж­даване. Нинова допълни, че във втор­ник на Изпъл­нително бюро ще се говори с депутата и ще бъде взето решение.

КАРЕ:

БСП с визия за бъдещето на Европа

“На прага сме на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС. Пред­седател­с­т­вото се провежда в момент на големи предиз­викател­с­тва пред ЕС. Пред­с­тои излизането на Великоб­ритания от Евросъюза, пред­с­тои решаването на много сериозни въп­роси по отношение на сигур­ността, миг­рацията, социална Европа. Имам няколко пред­ложения за бъдещето на Европа. Трябва да положим всички усилия да я съх­раним единна и силна, с въз­мож­ности да раз­вива своята същ­ност като социална Европа на базата на цен­нос­тите, на които е изг­раден и фун­к­ционира ЕС.” Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова по време на кон­ферен­ция „Национал­ните приоритети в кон­тек­ста на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на ЕС“. Тя под­черта, че БСП ще излезе със свои пред­ложения за приоритети по време на пред­седател­с­т­вото. „Ние ще пос­тавим нашите приоритети, като кохезион­ната политика, социл­ната Европа, младеж­ката политика“, посочи лидерът на левицата.

По време на кон­ферен­цията мнения и позиции изразиха д-р Хелене Кор­т­лен­дер,  дирек­тор на бюро София на Фон­дация „Фрид­рих Еберт“, Георги Пирин­ски, фон­дация „Солидарно общес­тво“ и евродепутат от БСП/ПЕС, Деница Златева, зам.-председател на  НС на БСП, Катарина Неведалова, вицеп­резидент на ПЕС, Крис­тиян Вигенин, народен пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“ и пред­седател на Комисията по европейски въп­роси, Крум Зар­ков, зам.-председател на ПГ на „БСП за Бъл­гария“, пос­ланици.