Патриарх Неофит освети нов храм в столицата на своя рожден ден

Патриарх Неофит освети нов храм в столицата на своя рожден ден

Бъл­гар­с­кият пат­риарх и Софийски мит­рополит Неофит навър­шва днес 72 години. Главата на БПЦ учас­тва в освещаването на нов храм в столицата, пос­ветен на Светия и живот­ворящ кръст Гос­поден.

Пат­риарх Неофит оглави пър­вата Света литур­гия, която бе отс­лужена в новоиз­г­радения храм след неговото освещаване. В служ­бата учас­т­ваха и мит­рополити от Светия синод на БПЦ, епис­копи и свещеници.

Храмът, който е пос­ветен на “Въз­д­вижението на Светия кръст Гос­поден“, се намира в столич­ния кв. “Лозенец“, в мес­т­ността Кръста, там, където през 1878 г. на Въз­несение Гос­подне — Спасов­ден, софиянци издигат кръст в памет на Освобож­дението на Бъл­гария.

Заради високото място, на което се е намирал кръс­тът и заради незас­т­роената по онова време окол­ност, памет­никът се е виж­дал отдалеч. След некол­кок­ратно мес­тене, до преди дни, камен­ният кръст, обявен за памет­ник на кул­турата, се е съх­ранявал в близ­кия храм “Преоб­ражение Гос­подне“. Сега той е пос­тавен върху пос­тамент в непос­ред­с­т­вена близост до мяс­тото, където е бил издиг­нат през 1878 г. — до олтара на новопос­т­роения храм.

Строежът на цър­к­вата на ъгъла на булевар­дите “Джеймс Баучер“ и “Черни връх“ е започ­нал през 1998 г. от т. нар. Алтер­нативен синод, но после е бил “зам­разен“. След труд­ности по узаконяването му, Софийс­ката мит­рополия, със съдейс­т­вието на Столич­ната община, едва през 2015 г. поема изг­раж­дането му, като след сериозни преус­т­ройс­тва, наложили се заради канонични и архитек­турни неточ­ности, и след довър­шителни работи и вът­решно офор­м­ление, днес храмът “Въз­д­вижение на Светия кръст Гос­поден“ е готов за енорийски храм за нуж­дите на правос­лав­ните хрис­тияни от окол­ните квар­тали.