Румен Радев: Не можеш да бъдеш лидер, ако не даваш пример

Румен Радев: Не можеш да бъдеш лидер, ако не даваш пример

В кон­тек­ста на съв­ремен­ните политически реал­ности и неп­ред­видимата среда на сигур­ност Европа не може да си поз­воли да раз­чита на воен­ната мощ на други субекти. Ако искаме силен Европейски съюз, неиз­бежно трябва да вземем съд­бата в соб­с­т­вените си ръце и да работим за изг­раж­дане на интег­риран отб­ранителен капацитет, чрез който да гаран­тираме сигур­ността си. Това заяви дър­жав­ният глава Румен Радев, който откри дис­кусия на тема „Заедно в сигур­ността. Ролята на Бъл­гария в общата европейска отб­рана“  в Цен­т­рал­ния военен клуб в София, в която учас­тие взеха премиерът Бойко Борисов, пар­ламен­тарни лидери, пред­седателят на ПЕС Сер­гей Станишев, дип­ломати и екс­перти.

Дър­жав­ният глава привет­с­тва извеж­дането на интег­рираната отб­рана като основен приоритет, за да може тя да получи необ­ходимото раз­витие на европейско ниво. “Европейс­ките лидери заговориха отк­рито, че сигур­ността на Европа не може да се оставя в чужди ръце.  Трябва сами да поемем отговор­ност”, заяви Румен Радев и отбеляза тран­с­фор­мацията в схващанията на Европейс­кия съюз за воен­ната мощ. “Ако преди години воен­ната сила в ЕС беше раз­г­леж­дана като въз­мож­ност за гаран­тиране на сигур­ност чрез неут­рализиране на зап­лахите, то днес виж­даме всеоб­х­ватен под­ход, при който лидерите раз­г­леж­дат общата европейска отб­рана като нов импулс за интег­риране на Европа”, добави президен­тът. Румен Радев посочи, че годиш­ните загуби, които търпи ЕС вслед­с­т­вие на фраг­мен­тацията на отб­ранител­ната индус­т­рия на дър­жавите членки, въз­лизат на от 50 до 100 млрд. евро. 

Президен­тът призова Бъл­гария да нап­рави усилия и да се въз­пол­зва от шанса да бъде активен и отговорен учас­т­ник в процеса по интег­рирането на воен­ните способ­ности на дър­жавите членки на ЕС. “Ние трябва да бъдем гъв­кави и прозор­ливи, за да отговорим на съв­ремен­ните предиз­викател­с­тва. В свят, в който глобал­ните играчи раз­виват своята военна мощ, не можеш да останеш само с инс­т­румента на “меката сила”, категоричен беше дър­жав­ният глава.  

По думите на президента, изб­раният от ЕС под­ход към обща отб­рана чрез генериране на отб­ранителни способ­ности и интег­риране на изс­ледовател­с­ките струк­тури и организации, ще доведе до обединяването на индус­т­рията и на европейс­кия отб­ранителен капацитет в бъдеще. 

Президен­тът под­черта ролята на стар­тирания по-рано тази година Европейски фонд за отб­рана и изрази надежда този инс­т­румент да се превърне в двигател на раз­витието на високите тех­нологии и отб­ранител­ната индус­т­рия в ЕС. “Фон­дът е големият шанс на Бъл­гария да бъде част от европейс­ките процеси в отб­раната”, заяви Румен Радев, но предуп­реди, че преди всичко Бъл­гария трябва да покаже, че е способна да генерира свои способ­ности и да доп­ринася реално към капацитета на пар­т­ньорите си. 

“Не можеш да бъдеш лидер, ако самият ти не си пример при иден­тифицирането на проб­лемите на сигур­ността и под­ходите към решаването им”, заяви Румен Радев и призова решенията за раз­витието и модер­низацията на бъл­гар­с­ката отб­рана да се вземат отговорно и с оглед на реал­ните нужди.  “Проб­лем е нашето соб­с­т­вено отношение към проб­лемите на сигур­ността — дали ще инвес­тираме в нашата сигур­ност, за да гаран­тираме соб­с­т­вения си суверенитет, или защото така искат или ни налагат нашите съюз­ници и пар­т­ньори”, предуп­реди още дър­жав­ният глава. Той  посочи, че инвес­тицион­ните решения, касаещи въоръжението ни, отек­ват извън границите на дър­жавата и трябва да бъдат насочени към преодоляване на “тех­нологич­ната без­дна” между нас и нашите съюз­ници. 

Според Румен Радев по време на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз страната ни има шанс да докаже, че по-малките страни могат да учас­т­ват активно и да дадат стимул на процесите на интег­риране на европейс­ката отб­рана.