Арестуваха полицаи за разпространение на наркотици и получаване на подкупи

Арестуваха полицаи за разпространение на наркотици и получаване на подкупи

Служителите на реда събирали от всеки дилър по 2000 лв. „такса спокойствие“ месечно

Специализираната прокуратура пов­дигна обвинения на двама оперативни работ­ници в 7-о Полицейско районно управ­ление в София за раз­п­рос­т­ранение на нар­котици и получаване на под­купи. Те са задър­жани на 15 октом­ври 2017 г. при специализирана операция на Дирек­ция „Вът­решна сигур­ност“ на МВР и Специализираната прокуратура, съоб­щиха от прес­цен­търа на прокуратурата. До задър­жането им двамата работели в район­ното управ­ление по линия на противодейс­т­вие на раз­п­рос­т­ранението на нар­котици. Служители на „Вът­решна сигур­ност“ обаче, започ­нали да ги следят от юли 2017 г. по данни, че самите те раз­п­рос­т­раняват нар­котични вещес­тва. На 15 октом­ври 2017 г. двамата служители са задър­жани вед­нага, след като получили под­куп от 2000 лева, пред­варително „белязани“ от раз­с­лед­ващите, комен­тира Аген­ция КРОСС. Съб­раните до момента доказател­с­тва сочат, че те са продавали амфетамини, марихуана и други нар­котични вещес­тва на нар­кодилъри, които от своя страна ги раз­п­рос­т­ранявали на дребно в обс­луж­вания от полицаите район. Еднов­ременно с това служителите събирали от всеки дилър по 2000 лв. „такса спокойс­т­вие“ месечно. Онези, които отказ­вали да плащат так­сата, били зап­лаш­вани, че ще бъдат задър­жани, че срещу тях ще бъдат образувани преписки и досъдебни произ­вод­с­тва. При извър­шените претър­с­вания в специален тай­ник в дома на единия от служителите са намерени и иззети раз­ноц­ветни таб­летки, раз­п­ределени в най­лонови плик­чета. Според полеви тест, става дума за амфетамини.

Окон­чателно зак­лючение за съдър­жанието на таб­лет­ките пред­с­тои да даде наз­начена по случая екс­пер­тиза.

Двамата полицаи, единият от които е с дълъг стаж в МВР, се стараели да дейс­т­ват при пълна кон­с­пиратив­ност, съоб­щават от прокуратурата. Комуникирали с „подопеч­ните“ дилъри един­с­т­вено чрез интер­нет приложения и „прави“ телефони, изпол­з­вани само за връзка между тях. С пос­танов­ления на прокурор от Специализирана прокуратура на двамата е наложено задър­жане до 72 часа. На 17 октом­ври 2017 г. в Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагане на мярка за неот­к­лонение „Задър­жане под стража“ за всеки от тях, съоб­щава още КРОСС.